20180520 Die Heilige Gees maak ons lidmate van die liggaam van Christus nie die Gees se geesgenote nie

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here Jesus aan ons die Heilige Gees gee om ons in te sluit in wie die Here vandag as mens in die hemel is. Daarom maak die Heilige Gees ons deel van die liggaam van die Here, dit is deel van wie Hy as mens in die hemel is. Die Heilige Gees deel met ons net wat Hy van Jesus as Here ontvang. Só maak Hy ons lede van die liggaam van die Here. Die nagmaal is die teken wat vir ons verseker wat die Heilige Gees met ons doen. In afgodsdiens glo mense dat hulle geesgenote van God se goddelike gees word omdat hierdie goddelike gees hulle in die lewe, die krag en mag van God self laat deel. Wanneer mense geesgenote van hierdie gees van afgodery word, is die nagmaal nie meer ʼn teken dat jy lid van die liggaam van die Here is nie, ingelyf in sy menswees in die hemel is nie. Die nagmaal word in die gees van afgodsdiens ʼn geestelike ete met God waarin mense hulle geesgenootskap met God in ʼn godemaaltyd met God vier. Daarmee saam word daar nuwe tekens soos die bekeringsdoop, die spreek in tale en die lag en val in die gees as nuwe sakramente ingestel: tekens dat jy ʼn geesgenoot van God en, nie meer Christus nie, maar hierdie gees jou Here is.