20180325 Christus het gekom om ons uit ons goeie bedoelings met God te red

Inhoud Hierdie preek wys dat die opvatting dat mense met goeie bedoelings sukkel met God
se wet, omdat God se wet so moeilik sou wees om te gehoorsaam, is ʼn waanbeeld. Om God
se wet te gehoorsaam is makliker as om in sonde te leef. Wat God se wet moeilik maak, is
mense se verdraaide opvattings, hulle verdraaiing van God se bedoeling met hulle as mense.
Afgodsdiens is om die bedoeling van God met mense om te draai. God maak mense om aan
Hom te behoort, Hom te dien, te wees soos wat Hy hulle as mense gemaak het om mens te
wees, en met Hom in sy liefde te leef. Afgodsdiens verdraai hierdie bedoeling van God sodat
mense maak dat God aan hulle behoort, God hulle begeertes dien en hulle God in hulle lewe
uitbeeld soos hulle God wil laat wees. Hierdie verdraaide bedoeling met God is minagting vir
God. Mense hou hulle minagting vir God voor as hulle goeie bedoelings met God. Christus
het gekom om mense te verlos van hulle sondige geaardheid om God se bedoelings te
verdraai asof dit hulle goeie bedoelings met God is.