1999.01.15 Amptelike standpunt oor geloof en bekering van die ring van LouisTrichardt

Hierdie werkstuk oor geloof en bekering is aanvaar as amptelike inligtingstuk van die Ring van Louis Trichardt op sy 27 ste vergadering soos gehou op die 15 de Augustus 1998. Dit was die afsluiting van ʼn debat in die Ring van 1984 tot 1998 na aanleiding van die ondersoekkommissie van Levubu NG Kerkraad oor die herdoop in die gemeente in 1984, die klagtes teen ds. Kriel se standpunt oor geloof alleen, sonder die bekering uit dankbaarheid, om gered te word en die Gemeentebouverslag van die NG Kerkraad van Levubu in 1986 oor Bybelkor se propagering van die valse bekering van die moderne Christelikheid.