1998.07.27 Werksdokument van die kerkraad van Levubu aan die Ring van Louis Trichardt in sake die kindernagmaal

Met hierdie standpunt in hierdie dokument het die NG Kerkraad van Levubu eers met die Ring van Louis Trichardt en toe met die Sinode van Noord Transvaal ‘n eie posisie binne die bedryf van die kindernagmaal beding. Die kerkraad is deur die sinodale kommissie gelyk gegee dat die eenvoudige geloof wat nodig is tot redding, die inhoud van die Twaalf Artikels of Apostoliese Geloofsbelydenis is volgens die NG Kerk se geloofsbelydenis; daar is geen een van hierdie artikels wat moeiliker as ander is om te glo nie; daar is nie so iets soos ‘n “eenvoudige geloof” waar net enkele van hierdie artikels afsonderlik geglo kan word asof die ander nie nodig is vir die redding nie; daar is geen een van hierdie artikels wat onverantwoordbaar geglo kan word terwyl ander verantwoordbaar geglo moet word nie; daarom moet alle kinders wat aan die nagmaal deelneem hul self aan hierdie geloofsinhoud moet kan verantwoord; die kerkraad behou hom die reg voor om kinders toe te laat tot die gebruik van die nagmaal volgens hierdie geloofsinhoud; ouers mag nie ‘n ander geloofsinhoud gebruik om teenoor die gesag van die kerkraad kinders tot die nagmaal toe te laat nie. Daarmee het die kerkraad hom van die visie van ‘n gesinsherlewing deur die nagmaal gedistansieer, asook van die gesinsgeestelikheid wat hierin gedroom was.