1997.09.15 Beskrywingspunt aan sinode van Noord Transvaal oor gespreksinhoude oor die kindernagmaal.

DIe instel van die kindernagmaal in die NG Kerk was die wegbeweeg van die geloof in Christus wat vandag mens in die hemel is na ‘n ‘n spirituele Christus. Dit het die nagmaal van ‘n sakrament wat ons eenheid met die menswees van die Here in die hemel vandag verseel, verander na ‘n spirituele seremonie. Die nagmaal is op hierdie wyse verander van ‘n genademiddel na ‘n spirituele godservaring, onder die voorwendsel dat dit oor die regte van kinders gaan. Dit was ‘n openlike breuk met die geloofsinhoud van die NG Kerk in sy belydenisse. Die persone wat hierdie saak aangevoer het, het hierdie breuk verduister deur doodeenvoudig net die inligting oor die Reformatore se standpunt oor die kindernagmaal van die kerklike gemeenskap te weerhou. Hierdie voorstel was ‘n poging om die inhoude van Calyn, en ander Reformatore, deel van die gesprek te maak. Dit het nooit gebeur nie. Hierdie spirituele nagmaal het hom toe later gewreek in die spirituele opvatting van prof. Muller oor hoe Jesus se werklike volledige menswees, na liggaam en siel, vandag, vir die geloof onbelangrik sou wees. In die kindernagmaal is die NG Kerk gelei om hierdie geloof in Christus se menswees vandag, na liggaam en siel, te verlaat as onbelangrik vir die nuwe spirituele godservarings.