Hulpbronne in “MP3 Preke”

20211121 Preek kairos oomblik vrees uitkoms diens waarborg. Onder druk bly gelowiges God vertrou en dien

Inhoud Hierdie preek wys dat beslissende oomblikke die mens se eiegeregtige en selfbemagtende kragdadigheid teenoor God ontbloot. In kairos-oomblikke wys die mens dat hy weet sy eie god is ʼn niksseggende God wat geen uitkoms kan gee nie. Daarom tree ongelowiges op volgens die druk van omstandighede. Gelowiges vertrou God altyd, ook in beslissende oomblikke, en is dit net nog oomblikke van toewyding en diens.

Lees of Aflaai

20211114 Preek doop nuut oud sein krag. In Christus is ons kinders nuwe skeppings

Inhoud Hierdie preek wys hoe verbondsouers se kinders die Here se nuwe skeppings is en ʼn nuwe innerlike het, anders as God se ou skeppings. God se nuwe skeppings werk in Christus só dat hulle sondes die Here sʼn is en hulle vir God só reg is vir sy liefde en diens. Die ou skeppings van die Here se binnekant werk deur self reg te wil wees en alles self reg te wil maak met krag. Nuwe skeppings werk met sein en ou skeppings werk met krag. Ons doop babas van verbondsouers as God se nuwe skeppings.

Lees of Aflaai

20211031 Preek Troos vertroosting geluk pyn inspanning volle lewe. Die Here is ons Vertrooster nie ons gelukbringer nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die Heilige Gees as Trooster en die gees van afgodsdiens wat die gelukbringer is. Dit wys die verskil tussen die troos wat Christus bring waardeur ons altyd in God die Vader se liefde leef en die gees van geluksaligheid waarin mense in goeters geluk vind. Dit wys hoe ons getroos in Christus in alle tye van die lewe voluit kan leef vir God en hoe hulle wat geluksaligheid ervaar in geen tyd kan inpas waarin hulle leef nie.

Lees of Aflaai

20211024 Preek onvoorwaardelik reg maak reg kry vra en gee vergifnis. Christus maak vergifnis liefde

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen vergifnis uit die geloof in Christus se regverdigmaking van sondaars en vergifnis as die manier waarop mense mekaar probeer reg kry en hul sondes teenoor mekaar probeer reg maak.

Lees of Aflaai

20211017 Preek Openbare belydenis oordeel soos Jesus. Ons onderskei die liggaam van die Here in die Nagmaal tekens

Inhoud Hierdie preek wys hoe gelowiges die Here se liggaam in die tekens van brood en wyn in die Nagmaal onderskei. Hulle sien en glo dat Christus vandag nog steeds mens van vleis en bloed in die hemel is, en dat Hy deur die krag van sy Godheid hulle met Hom só verenig dat hulle sonde sy sonde is en sy gehoorsaamheid hulle gehoorsaamheid is. In die tekens van brood en wyn onderskei gelowiges wie is die een wat vir sondes gebreek en uitgegiet is, Christus en wie vir God se liefde heel is, ons wie in Christus is. In die moderne Christelikheid is die Nagmaal ʼn teken dat jy soos Jesus moet wes en leef en só word die Nagmaal die teken waarmee mense God se oordeel oor hulleself bring.

Lees of Aflaai

20211008 Preek Skrikbeeld vries veg vlug Kaleb. Ons kan want die Here is ons beskutting

Inhoud Hierdie preek wys die verskil om in droomland of binne die beloftes van God in sy skepping te leef. In droomland is alle berigte oor die werklike land en gemeenskap vir mense skrikbeelde wat hulle in hul roeping en dagtaak laat vries, laat veg met mekaar en uit God se beloftes vlug. In ons vertroue in God se beloftes sien ons nie skrikbeelde van eie magtiges en wetteloses se grootsheid en ons nietigheid nie, maar hoe maklik hulle die prooi van hul eie goddeloosheid is, en maklik verslaan kan word. Wie God vertrou, besef die werklikheid van God se skepping, neem besluite oor hul roeping en bestuur en beplan hul dagtake.

Lees of Aflaai

20211003 Preek voorsien plan visie missie gewone lewe. God is met sy raadsplan en ons met ons dagtake besig

Inhoud Hierdie preek wys dat God in sy voorsienigheid met sy raadsplan besig is en ons met ons gewone daaglikse roeping en dagtake. Ons roeping en dagtake is nie ʼn manier waarop ons betrokke raak saam met God in sy voorsienige besluit en beskikking van alles nie. Ons kan ons aan ons dagtake toewy in die rus dat God altyd ons met ons gewone lewe en dagtake in sy voorsienige raadsbestuur insluit. Daar is geen geestelike bedrywighede wat ons God se raad kan laat ken en ons daarin inspraak of samewerking in gee nie.

Lees of Aflaai

20210926 Preek slagspreuk belydenis heerser Hoof liggaam. Jesus is Here en Christus

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die kerk se geloofsbelydenis dat Jesus Here en Christus is en die geestelikes se slagkreet “Jesus is Here!” Hull regverdig hul slagkreet vir Jesus uit 1 Kor. 12: 3, maar die Here verwerp hul slagkreet in Matteus 7: 21 – 24. Dit wys dat Jesus as Hoof van sy liggaam vervul sy lidmate met die volle liefde van God en genadegawes, terwyl deur die slagkreet “Jesus is Here” mense Jesus hul organisasie se heerser maak en God sy dienaars die kerk se bemagtigde leiers maak. Dit roep die gelowiges op om nie hierdie heerser te aanvaar nie maar te bly vashou aan die Here Jesus Christus, en die kerk nie met ʼn wettelose geestelikheid te laat oorspoel nie.

Lees of Aflaai

20210919 Preek prediker predikant diens aanbidding Samuel. God skep bedienaars van sy Woord vir sy kerk

Inhoud hierdie preek wys hoe God self as Here oor alle magte in hemel en op aarde vir Hom bedienaars van sy Woord skep en vorm. Ook hoe God hulle wat sy diens vir hulle goddeloosheid en losbandigheid kaap, uit sy diens verwyder. God self maak predikante en professore wat Hom, sy offer en aanbidding minag, veragtelik. Hulle moet met in hierdie veragtelikheid gesien en hanteer word deur gelowiges. Gemeentes moet God vertrou om self predikers vir die evangelie-bediening te vorm, ook deur die goddeloosheid van geestelike magte in die kerk heen, en net hulle tot diens roep wie God self vir sy diens gevorm het.

Lees of Aflaai

20210917 Preek Roudiens breekbaar skat behoue. God bewaar ons vir die kosbaarheid om Christus se lewe te deel

Inhoud Hierdie preek wys dat niks in ons menswees onbreekbaar is nie, maar dat in ons breekbaarheid is God die heen wat ons hanteer deur al die bestierings wat Hy oor ons bring en al die ellende wat ons oor onsself bring op so wyse dat Hy ons vir die lewe wat ons met Chrístus deel behoue laat bly. Christus sel lewe, niks in ons eie menswees nie is ons skat wat God in ons bewaar en voor bewaar.

Lees of Aflaai