Hulpbronne in “MP3 Preke”

20220206 Preek Christus Christen Gesalfde Messias salf salwing. Die doop wys ons ons kan alles onderhou wat die Here sê

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus sy salwing met olie om Here te wees, verander het as ʼn salwing deur sy doop met water. Christus se doop met water is sy salwing om Here te wees. Daarom kan ons nooit soos Jesus gedoop word nie. Ons kan nie soos Hy as die Christus gedoop word nie. Ons word gedoop om te wys dat Christus ons so reg gemaak het dat ons alles kan onderhou wat God ons beveel. Ons onderhou alles wat God ons beveel as mense wat reg en heilig gemaak is.

Lees of Aflaai

20220130 Preek openbare lewe diens gevaar uitkoms Dawid Jonatan. Die Here hou ons in die openbare lewe diensbaar

Inhoud Hierdie preek wys hoe God ons in ʼn vyandige openbare lewe instuur om Hom te dien, terwyl Hy self vir ons die uitkomste uit die gevare en bedreigings in ʼn vyandige openbare gemeenskap bewerk. Dit wys hoe goddelose predikante en pastore ons verlei om Christus as lewende Here te verloën om onsself teen vyandigheid en gevare uit die openbare gemeenskap te beveilig. Dit wys ook hoe Christus van hierdie geestelikes, hul byeenkomste en ondersteuners wyk om sonder hulle voort te gaan om Here van sy kerk te wees.

Lees of Aflaai

20220123 Preek Dawid Goliat kerk demokrasie tirannie. Die Here vernietig alle magte om ons sy dienaars te laat wees

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here Jesus die lewende God is aan wie alle oorlog, botsings en konflik behoort. Hy beskik en bestuur dit alles om vir sy kerk die rus en veiligheid binne al die magte van hierdie wêreld te gee om Hom te aanbid. Die lewende God het een klip wat Dawid gegooi het in die geloof in die Here, gebruik om die Filistyne weermag te breek. In ons geloof in die lewende Here Jesus Christus sien ons die botsing van magte in die wêreld as dié van goddeloses teen die lewende God en sy kerk. Ons staar onsself nie blind teen die magte van die wêreld wat ons sien nie. Die Here oefen ons van kleinsaf in die vertroue dat ons Hom kan dien omdat Hy ons red uit die magte van hierdie wêreld.

Lees of Aflaai

20220116 Preek Dankdag reën droogte oorvloed aardverwarming. Dit is God se vreugde om vir meer as genoeg te sorg

Inhoud. Biddag vir oorvloedige reën. Hierdie preek wys uit Ps. 104 dat God sy hele skepping met oorvloed van water, kos en tuistes versorg. God voorsien meer as genoeg deur wisselende uitermatighede soos donkerte en lig, te veel en te min water. Goddeloses eer God nie hiervoor nie maar wil net alles hê soos wat hulle planne en onmiddellike behoeftes loop. Daarom verklaar hulle sommer wat is te veel en te min en blameer God as Een wat chaos in hul lewe veroorsaak. Vandag wil mense aardverwarming beheer asof hulle daardeur God se wisselende uitermatighede waarmee Hy alles versorg onder hulle beheer kan bring. Ons loof God met sy hele skepping vir die oorvloed wat Hy skep deur al die uiterstes van sy skepping.

Lees of Aflaai

20220109 Preek Vrede tevredenheid konflik geweld. Christus maak ons vredemakers nie vredebewaardes nie

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen om vrede te maak en die vrede te bewaar. Ons as gelowiges maak vrede met God se wet as hoe ons moet lief hê omdat God ons in Christus vir sy liefde geheilig het. God se wil is ons vrede! Vrede bewaar gaan daaroor om mense gemaklik te laat voel in hul self tevredenheid oor hul sondigheid. Dit is die nuwe eis van ʼn nuwe heidendom in Suid Afrika: ons mag mense nie in nie oor hul sondigheid ongemaklik laat voel nie want dit is hulle liefdes. Christus se koms as ons Here was nooit om die wêreld tevrede te laat wees in hul sondigheid nie, maar om sondaars vrede te laat vind om volgens God se wil te leef.

Lees of Aflaai

20220102 Preek Nuwe jaar vooruitsig verwagting moedeloos eer. Christus se liefde en diens is ons toekoms

Inhoud Ons toekoms is Christus se liefde en ons diens aan Christus as sy kerk. Christus self sal alle kragte en magte in sy voorsienigheid só bestuur dat alles sal meewerk om ons toekoms in sy liefde en diens te verseker. Daarom sien ons nie ons toekoms is die kragte en magte van die owerhede van hierdie wêreld nie. Ons soek dit ook nie in ons eie gesinne en gemeenskap nie. Meer en totaal anders as wat ons kan dink of beplan is Christus besig om ons deur alle kragte en magte na ons toekoms met hom te lei.

Lees of Aflaai

20211225 Kersfees Maria heilig moeder van God oermoeder diensmeisie. Christus is God se ontfermende liefde vir ons

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus Christus die Kneg van God is wat uit Maria as geringe diensmeisie gebore is. God maak Maria nie ʼn magtige vrou deur haar Jesus se ma te maak nie. God maak haar kosbaar, heilig in sy liefde en diens. God word mens deur Maria. God word nie god binne in Maria nie. So word God mens tussen mense sodat ons vir sy liefde geheilig is om mens tussen mense vir God te wees. God maak ons kosbaar vir sy liefde sodat ons liefde as sondaars vir God volhoubaar kan wees. Christus maak God die Vader ons Vader, nie sy ma ons koningin- of oermoeder nie. Die Rooms Katolieke Kerk soek ʼn magtige godsmoeder en die Pinksterbeweging ʼn oermoeder om goddelik te wees, nie ʼn Kneg van ʼn diensmeisie wat hulle diensbaar maak nie.

Lees of Aflaai

20211212 Preek Kersfees Krismis Advent Jesaja 9. Christus is die Here wat God se reg en geregtigheid laat werk

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen gelowiges se Kersfees en goddeloses se Krismis. Kersfees is die fees dat God ons sy Seun gegee het om sy reg en geregtigheid weer vir ons as sondaars te laat werk. Sy Seun se reg en geregtigheid is om vir ons die straf vir ons sondes te wees en ons in sy beloning vir sy liefde te laat leef. In hierdie reg en geregtigheid van die Christus is God in sy wet weer vir ons Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. Goddeloses vier Krismis: die fees waarin God die pateet word wat op sy reg en geregtigheid opgegee het en ʼn menslike afgod geword het wat hulle die presente gee wat hulle begeer.

Lees of Aflaai

20211205 Preek bruid bruidegom prostituut ruim huis bordeel. Die Nagmaal is ons uitnodiging na die Lam se bruilofsfees

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges met Christus se wederkoms bestem is vir die bruilofsfees met Hom as Lam, nie vir oordeel nie. Christus is vir ons met sy wederkoms die Bruidegom en sy kerk is sy bruid wie Hy openbaar Homself vir ewig in sy liefde mee gaan verenig. Christus is bruidegom vir sy hele kerk, wat was, wat is en wat nog sal kom. Christus verwerp en verniel die groot prostituut van hierdie wêreld wat maak asof sy ook een van sy geliefdes is. Die ruim huis van die valse kerk is ʼn geestelike bordeel, nie die stad waarin Christus met sy bruid saam leef nie. Hulle maak van die Here ʼn ontroue Bruidegom, ʼn bigamis wat vir sy kerk en die prostituut man moet wees en ʼn poligamis wat alle godsdienste van die wêreld omhels.

Lees of Aflaai

20211121 Preek kairos oomblik vrees uitkoms diens waarborg. Onder druk bly gelowiges God vertrou en dien

Inhoud Hierdie preek wys dat beslissende oomblikke die mens se eiegeregtige en selfbemagtende kragdadigheid teenoor God ontbloot. In kairos-oomblikke wys die mens dat hy weet sy eie god is ʼn niksseggende God wat geen uitkoms kan gee nie. Daarom tree ongelowiges op volgens die druk van omstandighede. Gelowiges vertrou God altyd, ook in beslissende oomblikke, en is dit net nog oomblikke van toewyding en diens.

Lees of Aflaai