Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

1998.07.27 Werksdokument van die kerkraad van Levubu aan die Ring van Louis Trichardt in sake die kindernagmaal

Gepubliseer op Brandpunte

Met hierdie standpunt in hierdie dokument het die NG Kerkraad van Levubu eers met die Ring van Louis Trichardt en toe met die Sinode van Noord Transvaal 'n eie posisie binne die bedryf van die kindernagmaal beding. Die kerkraad is deur die sinodale kommissie gelyk gegee dat die eenvoudige geloof wat nodig is tot redding,…


1998.05.15 Die wyse waarop die heil in Christus aanvaar word. ‘n Oop gesprek

Gepubliseer op Brandpunte, In Gesprek

In 1984 het die kerkraad van Levubu die bekering as wyse van die aanvaarding van die heil in Christus uitgewys as die rede vir die herdoopprobleem wat toe in die gemeente 'n krisis was. In 1989 het die kerkraad 'n werkstuk aan elke lidmaat gegee oor die onderskeid, inhoud en werking van die wet en…


1997.09.15 Beskrywingspunt aan sinode van Noord Transvaal oor gespreksinhoude oor die kindernagmaal.

Gepubliseer op In Gesprek

DIe instel van die kindernagmaal in die NG Kerk was die wegbeweeg van die geloof in Christus wat vandag mens in die hemel is na 'n 'n spirituele Christus. Dit het die nagmaal van 'n sakrament wat ons eenheid met die menswees van die Here in die hemel vandag verseel, verander na 'n spirituele seremonie.…


1997.02.07 Voorlegging aan die sub-kommissie van Noord Transvaal se Sinode oor kinderkommunie.

Gepubliseer op Brandpunte

Met die instel van die sogenaamde kindernagmaal het die NG Kerk die geloof waarin hierdie teken ontvang word, verander na 'n kinderlike houding van afhanklikheid. Hierdie kinderlike afhanklikheid is die demoedigheid van die moderne Christelikheid. Hulle noem hierdie kinderlike afhanklikheid die "eenvoudige geloof" teenoor die geloof in Christus wat hulle die "ingewikkelde geloof" noem. In…


1997.01.15 Die ideologie van “regstellende aksie” deur die regering as sonde teen die Woord van God.

Gepubliseer op In Gesprek

Hierdie voorlegging was 'n poging tot 'n oop gesprek oor die ideologie van regstelstellende aksie volgens die geloof en waardes van die NG Kerk. Die kommissie het hierdie voorlegging ter syde gestel en die Sinode van Noord Transvaal bedien met riglyne oor hoe regstellende aksie "Christelik"bedryf moet word. Die sinode het toe hierdie riglyne goedgekeur…


1994.10.10 Die grondbeginsels van die Gereformeerde identiteit in teenstelling met huidige geestesstrominge

Gepubliseer op In Gesprek

Hierdie dokument was 'n poging van ds. PJ Kriel in 1994 om 'n oop gesprek oor die Gereformeerde identiteit van die NG Kerk binne die Noord Transvaalse Sinode aan die gang te kry. DIe Leer en Aktuele sake kommissie van die Sinode het gestem om hierdie poging van die Sinode te weerhou. Hulle het die…