2019.10.25 Die Ring van Louis Trichardt verklaring oor die AS vergadering van 2019 se besluit oor selfdegeslagverbintenisse