2010.07.28 Brief aan die voorsitter van die AS se taakspan grondhervorming

Die Algemene Moderatuur van die NG Kerk het twee streeksinodes, Noordelike en Oostelike , gevra om ‘n verslag oor grondeise op te stel. Na hierdie verslag opgestel is, het die bestuur van die taakspan grondhervorming van die Algemene Sinode eensydig besluit om hierdie verslag nie aan die Algemene Sinode voor te le nie. Die verslag het die waanbeelde en onreg van die regering se grondeise ontbloot en aangespreek. In plaas daarvan het hulle net weer die grondeise van die regering met ‘n paar kerklike riglyne ondersteun. Dit was omdat hulle nog steeds in die Afrikavisie van die NG Kerk en die “versoeningsgees” as verhouding tussen kerk en staat ingebind was. Met hierdie skrywe het ds. PJ Kriel die voorsitter van hierdie kommissie op die ligsinnigheid van hierdie gees en optrede, en die dringendheid om die werklikheid van hierdie grondeise aan te spreek, gewys.