2008.10.17 Gereformeerde verset Standpunt van die NG Kerk Noordelike Sinode

Tydens die Sinode van Noord Transvaal in 1997 het ds. PJ Kriel die volgende voorstel ingedien wat goedgekeur was: “Die sinode gee opdrag aan SKLAS (Sinodale Kommissie vir leer en aktuele sake) om riglyne vir gereformeerde verset teen onregmatige handelinge van owerheidsinstansies op te stel vir gemeentes en na voorlegging aan die moderatuur aan gemeentes te stuur.” Die kommissies van die sinode het in die “versoeningsgees” wat in die sinode geheers het, hierdie opdrag elke keer op sy gestoot tot in 2003 waarin hulle aanbeveel het dat: “2.4.1 “Die Sinode handhaaf sy vorige standpunt dat daar in ons huidige situasie geen regverdiging vir verset is nie.” Na ʼn betoog deur ds. PJ Kriel is hierdie voorstel ter syde gestel en het die sinode opdrag gegee dat: “SKLAS het ʼn samespreking gevoer met almal wat bydraes wou lewer en het onder die indruk gekom dat die saak met die aansluiting van Zimbabwe en die verwikkelinge in die platteland wyer dimensies aangeneem het. Besluit: SKLAS stel so gou as moontlik ‘n verslag op wat aan die Moderamen voorgelê word met die oog op verspreiding aan die gemeentes. Die volgende verslag het die verslag en aanbevelings van die Noordelike Sinode van die NG Kerk geword.