2001.04.30 Brief aan die dagbestuur van die Sinode van Noord Transvaal oor misplaasde beeld van lidmate in VAM beleid

DIe krag van die Reformasie is ‘n oop gesprek binne die geloof in Christus. Die krag van die moderne Christelikheid is ‘n goddelike visie en missie waarin geen geloofsgesprek moontlik is nie. Hierdie brief wou die gesprek oor lidmate se posisie binne die visie van die NG Kerk as die nuwe staatskerk aan die orde stel. Dit het nooit gebeur nie. Die saak wat in 2001 hierin aangespreek is, is in 2016 nou die “missionale” visie van die NG Kerk waarin al sy werksaamhede moet inpas: lidmate moet ‘n vrywillige arbeiderskorps wees vir Afrika.