20000618 God se verbondstrou maak gevaarlike plekke ons tuiste

In 2000 het geestelikes in die NG Kerk aan lidmate hul burgerlike versoenings-, vredes- en welvaartsdrome voorgehou asof dit God se drome vir die land sou wees. Hulle het hierdie godsbeelde met herlewingspredikers uit Amerika, herlewingsinodes en herlewingsprediking probeer wakker maak en laat opstaan in die kerk en gemeenskap, om so weer die staatskerk te kan word. Teen hierdie burgerlike versoenings-, vredes- en welvaartsdrome het die NG Gemeente Levubu’n ander geloofspad gekies en gevolg. Dit is wat u in hierdie preek hoor wat ds. PJ Kriel op 18 Junie 2000 in Levubu gepreek het. Dit is die pad van Habakuk waar God sy versugting om openbare geweld weg te neem, antwoord met die aankondiging van groter openbare geweld, maar die toerusting aan sy kerk om juis binne hierdie openbare geweld en plundering hoog te kan leef – met die vaardigheid om diensbaar aan God se roeping te bly, binne sy verbondstrou as Here. Die preek van 29 April 2018 is ‘n terugskouing oor hierdie geloofspad wat die gemeente gevolg het.