1998.05.15 Die wyse waarop die heil in Christus aanvaar word. ‘n Oop gesprek

In 1984 het die kerkraad van Levubu die bekering as wyse van die aanvaarding van die heil in Christus uitgewys as die rede vir die herdoopprobleem wat toe in die gemeente ‘n krisis was. In 1989 het die kerkraad ‘n werkstuk aan elke lidmaat gegee oor die onderskeid, inhoud en werking van die wet en die evangelie. Dit het in die Ring van Louis Trichardt tot ‘n gesprek tussen ds. PJ Kriel en dr. Phillip Venter gelei wat die twee botsende standpunte binne die NG Kerk aan die ringspredikante gestel het: redding deur geloof alleen teenoor redding deur die inisieele bekering. Op inisiatief van ds. Albert Cruywagen is hierdie gesprek toe in die teenwoordigheid van dosente van die fakulteit gevoer op 15.05.1998. Die Ring het op 15.08.1998 die standpunt aanvaar dat redding alleen deur geloof aanvaar word en dat die aanvaarding van die heil deur geloof en bekering ‘n geloofsdwaling is. Daarmee het die Ring van Louis Trichardt die sogenaamde inisieele bekering van dwaling verwerp. Dit het die kerkraad van Levubu 14 jaar lank gevat om so oop gesprek binne die NG Kerk te beding. Hierdie geloofsdwaling van die sogenaamde inisieele bekering bly die kern van die NG Kerk se huidige verwarring waarin kunsmatige uitkomste gesoek word sonder die oop gesprek oor die verskil tussen geloof en bekering.