11 2015.10.19 Verklaring deur die Uitgebreide Ringskommissie van die Ring van Louis Trichardt oor AS besluit i.s. homoseksualiteit

Die Algemene Sinode van 2015 het die poging om staatskerk te wees wat deur die lidmate met die voorgestelde Belharbelydenis verwerp is, weer voortgesit in die poging om die staat se burgerlike verbintenisse as kerklik te heilig. Hierdie Ring het dit aangespreek.