Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2018.11.11 Geloofsgehoorsaamheid 16 God die Vader laat sy Naam net deur sy heilige kinders geheilig word

Inhoud Hierdie preek wys dat die bede “laat U Naam geheilig word, ʼn bede tot die Vader en ʼn geloofsbelydenis in Christus as Here en God is. Hierdie is ʼn bede dat die Christus die Vader se Naam sal heilig, nie ʼn magverklaring dat ons dit sal doen nie. Christus heilig die Vader se Naam deur ons heilig, foutloos en onberispelik vir die Vader se liefde te maak. Dit doen Hy deur ons in te sluit in wie Hy as mens vir ons was en vandag in die hemel is. As sy geheiligde kinders in sy liefde kan ons Christus se Vader as ons Vader dank, eer, loof en aanbid vir die liefde wat Hy vir sy Seun het en ons by ingesluit het. Ongelowiges bid hierdie bede met die magshouding dat hulle God se Naam sal heilig deur hulle in te leef en sy goddelikheid. Só maak hulle van die ontheiliging van God hulle manier om God se Naam groot en magtig te maak.

Lees of Aflaai

2018.11.04 Ons getuig deur ons Christus te praat en met ons lewe te wys ons leef met Hom

Inhoud Hierdie preek wys die twee dele van Christene se openbare getuienis. Hulle getuig oor God se liefde vir hulle en hulle liefde vir God. Oor God se liefde getuig ons deur woorde uit ons harte waarmee ons vertel wie Jesus Christus is. Ons liefde vir God wys in die goeie dade van ons lewe saam met Hom in sy liefde. Ons liefde wys dat ons wil sukkel met die regte gebooie van God omdat dit regte liefde vir God is. Ons wys nie met ons lewe suksesvolle geestelikheid nie. Ons bely en wys dat ons net in Christus swak sondaars was, maar nou vrymoedig ons self is in ons lewe met God. Daarmee verwerp ons alle geestelikheid waarin ons ons self voor God swakkelinge moet maak met die valse geestelikheid dat God net só ʼn sterk en magtige God in die wêreld kan word. Dit is nie hoe God God is nie maar hoe swakkelinge geestelike en magtige leiers wil wees.

Lees of Aflaai

2018.10.28 Ons aanbid Jesus Christus as God deur sy Vader as ons Vader aan te roep

Inhoud Hierdie preek wys hoe Christus ons in die “Ons Vader” leer hoe om Hom as God die Seun en
God die Vader te aanbid. Hy leer ons nie gebedshoudings, -metodes of innighede soos geestelikes
dit doen nie. Deur ons in te sluit en te laat deel is wie Hy as mens aan die regterhand van die Vader
is, en te laat deel in die liefde tussen God die Vader en God die Seun, maak Hy ons kinders van God
die Vader wat sy Vader as ons Vader kan aanroep in gebed. In gebed roep ons God die Vader aan in
en deur ons vereniging met Jesus Christus as Here aan sy regterhand, dit is die bedoeling van “wat in
die hemel is.” “Die hemel” is hoe God orals en altyd, binne en buite die skepping God is: deur Jesus
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Ons roep God in gebed aan
met deurdagte en gevoelvolle woorde wat ons teenoor God uitspreek. Afgodsdiens vervang gebed
met meditasie waar mense leeg, sonder woorde, gedagtes en gevoelens teenoor God, God se krag
en lewe in hulself wil aanvoel, en Hom as God nie meer as mense wil aanbid in gebed nie

Lees of Aflaai

2014.06.01 Christus maak ons mense wat aangewese is op sy liefde nie afhanklik van God se magsbegeertes en magsdrome nie

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen afhanklik wees van God en mekaar en op God en mekaar se liefde aangewese wees. Die vrugte van die Gees in Galasiërs 5 is die deugde wat God in ons skep deur ons in te sluit en op sy liefde aangewese te maak. Dit is nie die inskiklike ondergeskiktheid aan God se krag en mag nie. Mense ken mekaar volgens hulle begeertes en wil mekaar afhanklik maak van mekaar se begeertes. Dit gee hulle die vryheid om nie op mekaar se liefde aangewese te wees nie, omdat hulle nie deur liefde tot mekaar verbind wil wees nie. Christus het ons nie aan God se begeertes kom onderwerp nie, maar ingesluit en op sy liefde aangewese gemaak. Daarom leef ons ook met die innerlike deugdes om op mekaar se liefde aangewese te wees, sonder enige gedienstigheid, inskiklikheid en onderworpenheid aan mekaar se sondige begeertes.

Lees of Aflaai

2018.10.07 Geloofsgehoorsaamheid 12 Jesus Christus maak ons kinders van God die Vader

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die ware kerk van Jesus Christus en die valse kerk van die duiwel. Jesus Christus is die ware Messias, die ware Christus, wie self God is en mens geword het om sondaar vir sondaars te wees. Daarom veroordeel Jesus nie sondaars wat in Hom glo nie, en gee Hy hulle nie aan die doodstraf oor nie, maar gee vir hulle die ewige lewe. Geestelikes soos die Fariseërs en skrifgeleerdes, is die duiwel se kinders omdat hulle die leuen glo van ʼn valse Christus wat sondaars volgens die wet van God veroordeel en aan die dood uitlewer, soos hulle met die owerspelige vrou wou demonstreer. Satanisme, soos gepreek deur die Moderne Christelikheid vandag, is ʼn selfskepping van geestelikes waaragter hulle hul ware mag om die valse kerk van die duiwel te wees, deur die veroordeling en doodstraf van die wet van God oor mense uit te oefen, verberg. Satanisme in die frontorganisasie van die valse kerk om die valse kerk van die duiwel se Messias soos die ware kerk van God te laat lyk.

Lees of Aflaai

2018.09.23 Christus het Satan se mag en krag oor ons verbreek

Inhoud Hierdie preek wys dat die mag van Satan is valse Christusse en die krag van die Satan is om die wet te gebruik om mense van God se liefde vervreem te hou. Jesus is die ware Christus wat gekruisig word in ons plek, en uit die dood as mens opstaan om vir ewig vir ons in te staan vir wie ons nie self kan wees nie. So verbreek Jesus alle valse Christusbeelde en ook die krag van Satan om met die wet gelowiges van God se liefde te vervreem. Wie in Christus Jesus glo, kan nooit weer onder die mag en krag van Satan staan nie. Dit is volkome verbreek deur Christus. Om in Jesus Christus te glo, is hoe die gebreekte mag en krag van die Satan weerstaan word. Satan word nie deur magiese spreuke, morele standvastigheid of gebedsworsteling weerstaan asof sy mag en krag nie gebreek sou wees nie.

Lees of Aflaai

2018.09.16 God verlos ons van die wet as die krag van ons sondige aard deur ons sy kosbare kinders te maak

Inhoud Hierdie preek wys dat ons sondige geaardheid maak God se wet die krag vir ons sonde om nie mense te wil wees nie, maar om deel van die goddelike krag, lewe en mag van God self te wil wees. Dit is hoe die moderne geestelikheid vandag die krag van ons sondige geaardheid die mag van hulle geestelikheid maak – hulle maak ons wil om so groot soos God te wees, die bedoeling van hul geestelikheid. Christus verbreek die krag van ons sondige geaardheid deur ons kinders van God te maak. Deur ons kosbaar vir God se liefde te maak, verbreek Christus die sondige aard in ons wat God se wet hoor as die wyse waarop God ons klein wil maak teenoor sy grootheid as God. As kosbare kinders van die Vader hoor ons in sy voorskrifte die kosbaarheid van ons pligte as kinders van God.

Lees of Aflaai

2018.09.09 Christus met ons beëindig alle seremoniële godsdiens

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus alles is wat God met seremonies in die Ou Testament gewys het Hy is: Christus is werklik God met ons. Christus is God met ons soos die seremonies van die Ou Testament gewys het God in liefde met sy volk is. Wie Christus vir ons is en wat Hy vir ons doen, beëindig alle seremoniële godsdiens. Wie seremoniële geestelikheid wil bedryf terwyl Christus God met ons is, maak God doelbewus met hierdie seremonies afwesig en wil God self verteenwoordig wie hulle met seremonies afwesig gemaak het, in hulle en ander mense se lewens. Seremoniële geestelikheid is afgodsdiens.

Lees of Aflaai

2018.09.02 Christus dra die kruis van ons sonde sodat ons die kruis kan dra om God en ons naaste voluit lief te hê

Inhoud Hierdie preek wys wat beteken dit om ons kruis te dra. Dit is die nuwe manier waarop ons na die Tien Gebooie luister omdat die Here vir ons sondes gekruisig is. Ons dra ons kruis, omdat Hy vir ons gekruisig is. Christus gee die wet sy volle bedoeling deur sy kruisiging. Christus maak dat die wet weer vir ons wys hoe ons God moet liefhê binne die volle liefde van God waarin ons ingesluit is deur sy kruis. Die wet was nooit bedoel om God se kinders te veroordeel of te straf nie, maar hulle in die wysheid te lei hoe om lief te hê. Christus laat ons in sy geregtigheid deel om só vir God volkome reg te wees en reg te leef, deur ons geloof dat ons ingesluit is in Christus se geregtigheid. In die geloof dat ons vir God volkome reg is en reg leef, kan ons ons self weer aan die volle bedoeling van die wet verbind, al kan ons nooit self die volle bedoeling van die wet vervul nie. Wie hulle vir God self probeer regkry en reg leef, skep vir hulle geestelike reëls wat niks met God se wet te doen het nie.

Lees of Aflaai