Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2020.08.02 Preek Kolossense 3 Misterie Geheim hemel sondige natuur. Ons strewe na wie ons in Christus is

Inhoud Kolossense 3 Misterie Geheim hemel sondige natuur Hierdie preek wys dat die misterie van God is dat Hy mens word om mense weer mens te laat wees soos Hy hulle gemaak het. In afgodsdiens wil mense presies die teenoorgestelde die misterie beleef van mense wat goddelik word. Só wil hulle die aardse dinge van hul sondige natuur as hemelse ervarings beleef en daarna strewe. Dit is die teenoorgestelde as Christene wat strewe om die mens te wees wie hulle in hul verenigingmet Christus as mens die hemel op aarde wil wees. Christene strewe na die heiligheid, foutloosheid en onberispelikheid wie hulle in Christus as mens is, terwyl goddeloses strewe na die krag, mag en lewe van God in die hemel.

Lees of Aflaai

2020.07.26 Preek Johannes 17 behoort toewy pleit liefde. Die Vader en Seun wy ons aan hul liefde toe

Inhoud Preek Johannes 17 behoort toewy pleit liefde. Die Vader en Seun wy ons aan hul liefde toe. Hierdie preek wys dat Jesus se gebed in Johannes 17 is nie ʼn innige gebed van ʼn mens tot God wat ons Christus kan na bid nie. Hierdie is ʼn binne-gesprek in God oor God se kinders. In hierdie binnegesprek openbaar God dat Hy as Vader sy kinders in sy liefde aan sy Seun toewy en sy Seun sy kinders aan die Vader toewy. God wy ons aan sy liefde toe. Ons moet nie ons in liefde aan Jesus toewy om die Seun en Vader se gestryery met mekaar oor hul kinders te stop nie. Ons moet nie met ons toewyding die Vader gunstig stem of sy Seun se vernedering om Hom oor ons te moet paai, stop nie.

Lees of Aflaai

2020.07.25 Preek Matteus 22 verse 31, 32 Roudiens opstanding treur hoop vreugdefees. Christus is Here van die lewendes

Inhoud Preek Matteus 22 verse 31, 32 Roudiens opstanding treur hoop vreugdefees. Hierdie preek wys dat Christus Here van die lewendes is en nie Here vir die geeste van dooie mense is nie. Al is ons gees in ons doodsoomblik met Christus, is Hy die Here wat ons weer lewende mense van vleis en bloed sal maak om as mense met Hom in die nuwe skepping te leef. Daarom leef ons nie met die houding om ʼn vol lewe te leef nie, maar ʼn vervulde lewe in diens van die Here te leef waarin ons weer mens met Hom sal wees. In hierdie hoop is ons nie ligsinnig bly oor die dood van geliefdes nie, maar rou ons as mense wie liefde gegee en ontvang het in die hoop dat hierdie liefde in die toekoms behoue is.

Lees of Aflaai

2020.07.19 Preek Efesiërs 2 aktivis yweraar vyandskap vrede kerk eenheid. God maak sy kinders tuis in sy liefde

Inhoud Preek Efesiërs 2 aktivis yweraar vyandskap vrede kerk eenheid ds. Petrus Kriel God maak sy kinders tuis in sy liefde. Hierdie preek wys dat God sy kinders tuis maak in sy liefde maar dat geestelike aktiviste vir God se liefde sy kinder vreemdelinge en bywoners in sy liefde maak. Só kaap hulle God die Vader as hul God en maak hulle God se kinders in die kerk Vaderloos.

Lees of Aflaai

2020.07.11 Preek seksuele losbandigheid liggaam goddelik. Ons liggame behoort aan die Here

Inhoud Preek ds. Petrus Kriel seksuele losbandigheid liggaam goddelik. Hierdie preek wys dat mense deur sowel sedeloosheid as afgodsdiens teen hulle eie liggaam sondig. Dit is om hulle liggaam af te skei van hul menslikheid. Hulle gebruik hul liggame óf om hul eiegeregtigheid en eiemagtigheid te demonstreer met sedeloosheid óf om hul liggaam leë lywe te maak om God se goddelikheid binne in hulle uit te stal. Op hierdie twee wyses verontmenslik hulle hul liggaamlikheid as iets waarmee hulle hul goddelikheid bevestig. Christus herstel ons volle menslikheid deur sy volle menswees na liggaam, siel en gees in die hemel sodat God met ons hele verstand, siel, gees en al ons liggaamlike kragte kan dien as mense.

Lees of Aflaai

2020.07.05 Preek Efesiërs 4 Vader woon drie eenheid Vreemdelinge. God die Vader woon in die liggaam van Christus deur die Gees

Inhoud Preek Efesiërs 4 Vader woon drie eenheid Vreemdelinge. Ds. Petrus Kriel. Hierdie preek wys dat God die Vader sy kerk sy woonplek maak deur sy kinders in al sy seëninge as Vader te laat deel. Dit staan teenoor die afgodsdiens van die moderne Christelikheid waar mense se lywe ʼn goddelike gees se blyplek word wat valslik die doop of vervulling met God se Gees genoem word. Mense moet hulself van hul menslikheid leeg maak om vir hierdie goddelike gees ʼn blyplek te wees. Die Vader maak sy kinders nie deur die Heilige Gees leë mense nie, maar vervul hulle met die volheid van sy liefde en genade sodat hulle vervul is met liefde vir Hom as God die Vader. Hierdie goddelike gees wat mense leeg maak, is die gees van die kinders van ongehoorsaamheid. Dit is ʼn vaderlose gees.

Lees of Aflaai

2020.06.28 Preek Kolossense 1 liggaam Hoof kerk Gees Christus maak ons deur sy menslike liggaam sy kerk

Inhoud Preek liggaam Hoof kerk Gees ds. Petrus Kriel. Hierdie preek wys hoe Christus ons sy kerk maak. Hy verenig ons met wie Hy as mens vandag in die hemel is. Omdat ons een is in wie Hy as mens is, word ons as kerk “sy liggaam” genoem. Dit wys die nagmaal ons. Dit wys dat Hy as God ons sy kerk deur sy menslike liggaam maak. In die afgodsdiens van die moderne Christelikheid word Jesus as die kop van mense wie God se lyf is, aangestel. Hulle vorm ʼn gemeenskap wie God se goddelikheid beliggaam en as hierdie liggaam is hulle die bron en oorsprong van Jesus as hul koning, skoolhoof, direkteur, bestuurder, seremoniële hoof en verggeneraal. Só vervreem hulle mense van Christus as Hoof en van sy kerk as sy liggaam.

Lees of Aflaai

2020.06.21 Preek Johannes 2 Messiaanse tempel liggaam moderne heidendom. Chrsitus se liggaam is ons tempel

Inhoud Preek ds. Petrus Kriel Johannes 2 Messiaanse tempel liggaam moderne heidendom. Hierdie preek wys dat Jesus se menswees is ons tempel. Sy menswees is die offer wat ons skuldloos en offerloos vir God laat leef. Sy menswees aan die regterhand van die Vader laat ons leef in die Allerheiligste van God se liefde. Daarom is sy liggaam ons tempel. In die moderne heidendom breek mense hulle eie menslikeheid af en by hulle self weer op om vir God ʼn tempel te wees waarin hulle sy goddelikheid met Hom deel. In hierdie heidendom wys Christus net hoe jy jouself moet afbreek en opbou om vir ʼn goddelike gees ʼn blyplek te wees.

Lees of Aflaai

2020.06.14 Preek Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste Die Heilige Gees laat ons Christus as God aanbid

Inhoud Johannes 4. Tempel Inwoning Bose geeste. Ds. Petrus Kriel Hierdie preek wys die verskil tussen die inwoning van Christus in sy kerk deur die Heilige Gees en die vervulling van die kerk met die gees van afgodsdiens deur die verskil tussen die tempel in Jerusalem teenoor die afgodstempels van Jerobeam in Dan en Bet-El uit te wys.

Lees of Aflaai

2020.06.07 Preek afgodsdiens afgod bemagtigde leiers. God verlos ons om volgens sy wil te leef

Inhoud Preek afgod afgodsdiens bemagtigde leiers. Hierdie preek wys die verskil tussen die Here Jesus Christus wie ons verlos en aan sy wil bind, en beelde van Jesus wat geestelikes opmaak waarmee hulle ons sondes regverdig. Dit wys ook die verskil tussen hulle wie geroep is om God se Woord te verkondig en hulle wie bemagtigde leiers wil wees of hulle wil maak.

Lees of Aflaai