Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2017.10.07 Christus maak ons bevoeg en bekwaam om mondige kinders van God die Vader te wees

Inhoud. Hierdie preek wys dat God self ons deur Christus in sy liefde opvoed om aan Hom te behoort en vir Hom te leef. God voed ons in sy liefde op deur die evangelie, nie deur die wet nie. Daarom is dit net God self wat ons in sy liefde opvoed. Dit doen Hy self sonder enige tussengangers tussen ons en Hom. God stel ons nooit onder die toesig en beheer van geestelike oppassers nie. Sy liefde gee ons die status en vermoë om sy kinders te wees en as sy kinders te leef. In hierdie liefde is elke kind van die Here koningskind, priesterkind en profetekind want ons leef vry in sy liefde, kan ons liefde aan Hom toewy en sy liefde in Christus bely. Geestelike oppassers ontneem ons hierdie status en vermoë om God se kinders te wees met hulle selfbemagtigde koningskap, priesterskap en profeteskap. Hulle is nie met liefde besig nie maar magsdeling met God en magsverteenwoordiging by mense namens God.

Lees of Aflaai

2017.10.01 Christus maak ons mense wat sonder om gedwing te word goed doen

Inhoud Hierdie preek is ʼn verwerking en uitbreiding van Martin Luther se geskrif: “Oor die vryheid van ʼn Christen.”, wat hy in November 1520 as antwoord aan die pous gestuur het op die finale kennisgewing van sy uitbanning uit die kerk en gemeenskap. Christelike vryheid is om sonder enige dwang om van jouself ʼn beter en meer goeie mens te maak, goed te doen. Dit is om goed te doen omdat jy in en uit die geloof leef dat Christus jou en jou dade vir God goed en reg maak en goed en reg laat wees. Daarom doen Christene nie goed om goed te probeer wees nie. Hulle doen sommer net goed omdat hulle in hul vereniging met Christus vir God goed is. Christene doen goed sonder die innerlike motivering en bedoeling om goed te doen. Hulle doen goed omdat dit net is wie Christus hulle maak en laat wees. Omdat Christus sorg dat ons goed doen, verval alle geestelike instellings, strukture, oefeninge en reëls wie se doel dit is om te sorg dat Christene móét goed doen.

Lees of Aflaai

2017.09.25 God laat ons vir Hom leef in lewe en sterwe

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die doodsangs van die Psalmskrywer en die doodsangs van Christus aan die kruis waarin Hy met Ps. 22 vers 2 openbaar wat die inhoud en rede vir sy angs is – godverlatenheid. In die werklike greep van die dood kan geen geliefde ʼn mens help nie want die lewe is ʼn gawe wat God alleen gee en neem. Die dood se magsgreep is om die betekenis van die lewe van begin tot einde te vernietig – om te wandel in die liefde van God. Die dood van sy dienaars is vir God geen geringe saak nie. Die dood kan en mag nie ʼn einde maak aan God se liefde vir en van sy dienaars nie. Dan maak die dood God se liefde gering. Daarom het Christus die godverlatenheid van sondaars op Hom geneem sodat in die lewe en in die dood, God se dienaars steeds in sy liefde kan wandel. Christus se godverlatenheid maak dat God nooit klaar is met sy dienaars nie.

Lees of Aflaai

2017.09.24 Christus word met sy doop die enigste sondaar tussen gedooptes

Inhoud.
Hierdie preek wys dat Christus Homself met sy doop deur Johannes die Doper die enigste sondaar tussen gedooptes maak. Jesus maak Homself nie deur sy doop ʼn geestelike nie. Johannes wys dat Christus met sy doop alles agterstevoor draai wat Johannes van die Christus verwag het. Jesus word in die plek van sondaars die enigste sondaar sodat hulle sondeloos kan wees. Hy skep nie ʼn geestelikheid om jouself sondeloos te maak deur Jesus na te doen nie. Ons word met water gedoop as teken dat Christus tussen gedooptes die enigste sondaar was en ons vir God nooit sondaar sal wees nie, maar sy kinders. Daar is net een doop. Die doop wat wys ons is in en met Christus nie sondaars nie. Alle ander waterrituele wys dat mense net so geestelik soos Jesus wil wees deur Jesus te probeer nadoen in ʼn doop wat nooit gebeur het nie: Jesus wat Homself as geestelike sou laat doop het. Ons kan nie soos Jesus gedoop word nie want ons kan nie die enigste sondaar tussen sondaars word nie. Ons word gedoop omdat Hy ons sondeloos laat wees, nie omdat ons bekeerd of geestelik sou wees nie.

Lees of Aflaai

2017.09.17 Die Woord van God nie stemme van God nie laat ons in Christus glo en Hom liefhê

Inhoud Die agste Reformasiepreek. Hierdie preek wys die verskil uit tussen die Woord van God en stemme van God wat geestelikes hoor. Die Bybel is God se Woord. Mense wil in God se Woord hoor dat God hulle begeertes sal waarmaak. Dit is hoe hulle stemme van God hoor: hulle hoor dat God bevredig hulle begeertes, terwyl God glad nie so iets sê nie. Hierdie manier om in stemme van God te hoor God sal jou begeertes bevredig, is wat in die Reformasie “tradisiegodsdiens” genoem is. Die geloofspreuk “sola scriptura” stel dat gelowiges net in die Bybel God se Woord hoor. Hulle erken nie die gewoonte, dit is die “tradisie”, waardeur spesiale geestelikes stemme van God hoor waarin Hy hulle spesiale dinge openbaar wat nie in die Bybel is nie. Hierdie stem van God wat in geestelikes se lewe gehoor word, is volgens Paulus nonsens. Die moderne Christelikheid het ʼn nuwe betekenis aan “tradisiegodsdiens” gegee: om godsdiens uit gewoonte en nie as ʼn geestelike ervaring te beoefen nie. Op hierdie wyse maak hulle dit wat geken word as tradisiegodsdiens: om God se stem in geestelike ervarings te hoor, weer die manier om God te hoor en misken hulle die Bybel as die enigste Woord van God.

Lees of Aflaai