Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2018.02.18 Ons leef met die glans van God se liefde buite enige staat van beskuldiging

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die die kerk as die vrou wat straal deur die liefde van die Here en die duiwel se sedelose vrou, die prostituut wat blink wat uiterlike mag, wat hierdie sondige wêreld is. Die Here het reg en geregtigheid vir sy vrou laat geskied deur alle sonde en klagtes teen haar in een dag met sy oordeel en dood in haar plek finaal af te handel. Daardeur is die duiwel se mag in die hemel verbreek om gelowiges in ʼn staat van beskuldiging te hou. Hy wil gelowiges in ʼn staat van beskuldiging hou om sy vrou se sedeloosheid as ware liefde te regverdig en die Here se kerk se liefde te krenk. Die Here laat deur sy liefde sy kerk bo hierdie staat van beskuldiging uitstyg. Hy laat ook die woede van die gemeenskap wat die duiwel deur hierdie staat van beskuldiging teen die kerk opbou, versand in die werklikheid van die lewe wat God laat gebeur.

Lees of Aflaai

2018.02.11 Christus het ons gemerk. Daarom kan ons die merk van die Bose op predikante en pastore raaksien

Inhoud Hierdie preek wys dat die dier uit die aarde in Openbaring 13 is dierlike godsdiens. Afgodsdiens is altyd dierlike godsdiens want dit wil God nie liefhê nie, maar God se krag, mag, planne en wil mense se eie krag, mag, planne en wil maak. Die mag van die Bose vir hierdie dierlike godsdiens is pastore, predikante en priesters. Hulle mag is altyd om magtige gemeenskapsleiers se magtigheid te verteenwoordig. Hulle kan herken word as geestelikes wat soos Jesus wil lyk maar soos die duiwel praat as hulle preek: hulle probeer Jesus se liefde uitbeeld maar praat altyd oor goddelike krag en mag. Hierdie geestelikes verplig mense om die merk van die dier te dra: om te leef en te dink soos die dierlike magtiges dit wil hê. Hiervoor maak hulle geestelike magsbeelde op wat hulle met herlewings lewendig maak en met wonders mense van oortuig. Gelowiges leef en dink volgens die liefde van die Vader en Seun en ken hierdie dierlike godsdiens altyd as die mag van die Bose, nie as godsdiens nie.

Lees of Aflaai

2018.02.04 Christus is ons Begin en Einde, ons Eerste en Laaste, niemand anders nie

Inhoud Hierdie preek wys wat die is mag van die Bose, die duiwel, volgens Openbaring 13. Die mag van die Bose is die dierlikheid van die mens. Die dierlikheid is die brutale geweld waarmee die goddelose ander mense verniel, verskeur en verslind om hulle aan hul sondige drifte te onderwerp. Die mag vir hierdie brutale geweld is die gesagsinstellings van die gemeenskap en die gesagsposisies van hierdie gesagsinstellings van die gemeenskap. Goddeloses neem hierdie posisies in en maak dit die wyse waarop hulle mense verniel, verskeur en verslind deur en vir hul sondige drifte. Christus is die Here wat hierdie instellings en posisies skep en laat werk as God, maar die Bose hou dit voor as magte wat hy gee om sondigheid as lewenswyse in die openbare gemeenskap mee kan afdwing. Gelowiges glo nie in hierdie magte nie, maar bly toegewyd aan die Here wat hierdie gesag en ampte skep en bestuur. Hulle verduur hierdie geweld omdat hulle met die werklikheid van die lewe besig is saam met die Here.

Lees of Aflaai

2018.01.28 Die oordeel vir ons sonde is oor Christus gevel. Daarom is daar geen vonnis wat ons met die oordeelsdag moet uitdien nie

Inhoud Hierdie preek wys dat met Christus se wederkoms Hy self alle mense wat klaar veroordeel is, sal inbring vir die uitdiening van hul vonnis: om ewig godverlate te wees. Christus se veroordeling vir sondaars onder Pontius Pilatus was die hofsaak van God teen sondaars gewees. Daarom sal almal wat ingesluit is in Christus se veroordeling in hulle plek, nooit veroordeel word nie. Hulle wat nie in Christus ingesluit is nie, is daarom klaar veroordeel. Christus het die mag om almal wat klaar veroordeel is, met sy wederkoms byeen te bring vir die uitdien van God se vonnis oor hulle. Die doop is ʼn teken dat ons gewas is in die bloed van Christus, nooit veroordeel sal word nie en dat ons name in die boek van die lewe geskryf is. Die doop kan nie ʼn teken wees dat jou dade opgeteken word in die groot boeke van die voltrekking van die oordeel nie of dat daar vir jou nog ʼn hofsaak tussen jou en God wag nie.

Lees of Aflaai

2018.01.21 Christus wat ons verlos het breek die toekoms in die wêreld oop

Inhoud Hierdie preek wys hoe is Christus volgens die boek Openbaring die Leeu en die Lam. Hy is vir die konings van al die goddelose nasies, tale, stamme en volkere, die Leeu wat hulle met sy mag as Skepper verniel en verskeur. Hy is vir sy kerk uit alle nasies, tale, stamme en volkere, die Paaslam wat vir hulle sondes geslag is sodat hulle altyd in God se liefde kan leef. Christus is die Here wat die geskiedenis van volke, nasies, stamme en tale ontvou. Hy laat die toekoms waarop Hy besluit het, gebeur as elke dag se geskiedenis. Daarom verskrik Hy goddeloses in wat Hy laat gebeur met sy mag, maar terselfdertyd skep Hy vir kerk elke keer weer die teenwoordigheid van God in sy liefde. Die preek wys ook hoe geestelikes Christus probeer voorhou as die Leeu wat sy kerk verskeur en die Lam wat met die goddeloses probeer vrede maak en versoen.

Lees of Aflaai

2018.01.14 Christus se lewe wat Hy met ons deel maak dat ons nie moed opgee op ons eie lewe nie

Inhoud Hierdie preek wys dat ons as mens in elke deel van ons menswees breekbaar is. Ons is liggaamlik, sielkundig en geestelik breekbaar. Dit wys Paulus deur ons te vergelyk met kleipotte wat maklik breek. Die krag wat ons deur al die swaarkry van die lewe behoue laat bly is God. Dit doen God omdat ons hierdie skat dra dat Hy ons insluit en laat deel in die lewe en sterwe van Christus as mens. Christus se lewe as mens in die hemel gee waarde aan ons menslike lewe. Dit maak dat God ons as houer vir sy skat gebruik en ons met die sorg hanteer om sy skat te bewaar. Dit verbind ons tot ʼn nuwe lewe van glo en doen, in plaas van moedeloos word oor die terugslae van die lewe. Ons is nie kunsvase wat bokant die terugslae van die lewe verhewe is of ysterpotte wat die krag het om self deur die terugslae van die wêreld te kom nie. God is ons eienaar wat vir ons sorg en ons vir Hom in sy diens behoue laat bly.

Lees of Aflaai

2018.01.07 Ons sien en aanvaar die owerheid nie soos regerings hul self sien nie maar soos Christus Here is

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges die gesag van owerhede erken, nie soos regerings hul self sien of in hul self glo nie, maar soos Christus die Here is. Christus is die Here wat die kerk deur die evangelie regeer. Daarom laat die Here nie toe dat die sonde van sy kinders keer dat Hy vir hulle lief is en vir hulle goed is nie. Hy het self hul sondes op Hom geneem sodat niks hulle van God se liefde en goedheid kan skei nie. Die wyse waarop Christus die Here is van wêreldse owerhede maak dat gelowiges die gesag van owerhede aanvaar as ʼn gewetensaak teenoor Christus as Here. Christus gebruik hulle met hul sonde as sy dienaars tot beswil van sy kinders. Hulle wie glo dat Christus hulle aan sy mag onderwerp het, kan nooit die gesag van heidense regerings aanvaar as ʼn gewetensaak teenoor Christus as Here nie. Hulle beveg die regerings as onwettige en onregmatige owerhede in die Naam van God of onderwerp hulle net deur die dwang van hierdie regerings sonder om hul gesag te erken.

Lees of Aflaai

2017.12.31 In ons onversteurbare rus met God leef ons wakker en nugter in donker tye Oujaarsdagpreek

Inhoud Hierdie preek wys dat die nuwe sosiale kontrak van Suid Afrika dat almal rustig en veilig is in die ooreenkoms dat elkeen vir homself sy eie god vir sy eie sondige drifte kan opmaak, is ʼn waanbeeld. Dit wys ook dat in hierdie sosiale kontrak is dit hulle wat in Christus glo, wat hierdie nuwe sosiale orde om rus en vrede met sonde te hê, bedreig. Christene se rus en veiligheid is hulle lewe saam met Christus. Hulle lewe in geloof, liefde in hoop is ʼn lewe in die lig wat kom met die oordeelsdag van Christus. Die rus en veiligheid waarin die nuwe heidense gemeenskap van Suid Afrika leef, is die duisternis van ʼn gemeenskap onder die oordeel van God. Omdat Christene reeds in die lig leef wat gaan kom met die oordeelsdag, kan hulle rustig en veilig, wakker en nugter leef ten spyte van die bedreiging van hierdie nuwe heidensedom in Suid Afrika.

Lees of Aflaai

2017.12.29 Christus sluit ons in sy lewe in om saam met Hom te leef vir ewig. Roudiens Kelvin Coleman

Inhoud Hierdie preek wys dat dit God se eer is om die liefde, die lof en eer wat sy kinders vir Hom het, vir ewig behoue te laat wees saam met Hom. Daarom het die Here die ewige lewe vir sy kinders geskep deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus. Omdat die Here ewig met ons leef, kan die Here nooit te laat wees om ons te help voor en met die dood nie. Jesus Christus is nie net ʼn wonderbewerker wat mense kan gesond maak om nie dood te gaan nie. Hy is die Here van lewe en dood wat sy kinders in en deur die dood vir Homself lewend behou. Hierdie preek was vir die roudiens van Kelvin Coleman wat as jongman verongeluk het in Levubu.

Lees of Aflaai

2017.12.25 Die lewe wat Christus met ons deel en saam met ons leef is ons lig in die wereld

Inhoud Hierdie preek wys dat volgens die getuienis van Johannes lewe lig gee. Lewe gee betekenis en doel, nie andersom nie. Daarom is Christus ons lig. Hy gee vir ons lewe. Hy skep ons lewe as mens en Hy sluit ons in om met Hom die lewe te deel wat Hy as mens in ons plek is, deur sy geboorte op Kersdag. Só laat Hy ons met Hom as God saam leef in sy skepping. Die lewe wat die Here met ons deel gee ons weer ʼn duidelike roeping, taak en diens in sy skepping. Sy lewe as Here met ons in sy skepping laat ons weer ons plek in die skepping vind. Lewe gee lig. In afgodsdiens wil mense hul self tempels vir God maak. Hulle wil aan hul afgod hul lewe gee sodat hierdie afgod sy doel, taak en plek in die lewe van mense sal vind. Christus se koms breek hierdie tempels af. Mense gee nie aan Jesus sy doel, taak en plek in hul lewe nie. Hy gee mense hul doel, taak en plek in die skepping.

Lees of Aflaai