Hulpbronne in “Preke manuskripte”

2018.08.12 God regeer sy skepping deur sy voorsieningheid en sy kerk deur die verhoging van Christus

Inhoud Hierdie preek wys dat God in sy voorsienigheid teenwoordig en in volle bestuur van sy skepping is. Sy voorsienigheid is juis sy almagtige en alomteenwoordige krag waarmee Hy sy skepping bestuur en onderhou. God se koninkryk is iets anders as sy voorsienige krag. Dit is die krag waarmee Hy sy kerk skep en regeer. Dit doen Hy deur Christus se lyding en verhoging, nie deur sy voorsienige krag nie. In sy koninkryk gee die Here mense terug wat hulle verloor het – hulle liefde en diens vir God. Mense bemagtig nie God asof hulle aan Hom sy verlore teenwoordigheid en bestuur van sy skepping vir Hom terug wen en terug gee met hulle geestelikheid nie. God het ons geskep om as ons self teenwoordig in sy skepping te wees en ons eie lewe as mens te bestuur in sy voorsienigheid. Geestelikes wil gelowiges leer om hulle self selfloos te maak en hulle selfbestuur as mense op te offer sodat hulle God kan bemagtig om weer teenwoordig in en in beheer van sy skepping te wees.

Lees of Aflaai

2018.08.05 Christus se genade maak ons kompromieloos in koninkryksake en inskiklik in alle gewone sake

Inhoud Hierdie preek wys hoe die eerste algemene kerkraadsvergadering van die Christelike kerk die strydpunt dat Griekse-Christene nie bekeerd of gered sou gewees het nie verwerp het met die nuwe Christelike geloofsgehoorsaamheid: kompromieloosheid in koninkryksake en inskiklikheid met alle gewone burgerlike sake. Dit is die nuwe lewenshouding waartoe Christus se genade vir alle sondaars die kerk verbind. Dit wys ook hoe hierdie geloofsgehoorsaamheid in die moderne Christelikheid verlore geraak het met ʼn nuwe kompromis waarin gewone burgerlike sake nou God se saak is en koninkryksake van Christus nou sake is waaroor jy altyd inskiklik moet wees met die houding: elkeen aanbid Jesus volgens hulle eie spiritualiteit en dit is alles net verskillende maniere om een Here te aanbid. Dit wys dat gelowiges hiermee nou vir altyd die geestelikes se nuwe sendingveld geword het wat weer en weer tot nuwe soorte bekerings gebring moet word.

Lees of Aflaai

2018.07.29 Christus maak en hou ons heilig sodat ons God vrymoedig kan liefhê en dien

Inhoud Hierdie preek wys hoe ons as gelowiges deur Christus heilig, sonder smet en onberispelik vir God gemaak en gehou word, en hoe dit ons lewenswyse verander sodat ons vir God heilig leef. Heilig wees en heilig leef gaan oor hoe ons in God se liefde met liefde vir Hom leef. Dit gaan nooit oor hoe ons deel van God se goddelikheid word nie. Christus maak sy offer die wyse waarop Hy ons elke dag heilig, sonder smet en onberispelik vir God maak en hou. Ons maak ons nie self heilig met gebede, bekerings en oorgawes nie. Heilig leef is ook nie om al minder sondes te doen nie of nog minder om al meer goddelik te word nie. Dit is om jou roeping teenoor God te vervul uit die geloof dat Hy jou heilig maak en heilig hou.

Lees of Aflaai

2018.07.22 Christus maak van gelowiges heilige kinders van God en terselfdertyd maak Hy hulle slegte Jode

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ons God die Vader se heilige kinders maak deur ons in sy liefde aan te neem en ons liefde vir hom te heilig. Dit maak ons, ten spyte van ons sondigheid, geloofgehoorsaam: diensbaar in liefde en besig met liefdevolle diens aan God. Dit is Christus self wat ons slegte Jode maak. Om ‘m Jood te wees, is om God se bevele uit te voer om deel van die mag van God te wees, om God as God te bemagtig en jouself deur die mag van God te bemagtig. Geloofsgehoorsaamheid maak die lewe ʼn oefening in liefdevolle diensbaarheid en diensbare liefde. Die wetsonderhouding van Jode, en daarmee saam alle geestelikes, is om deur God se bevele uit te voer jou self te oefen om deel van die mag van God te wees. Christus het ons deur ons in sy liefde in te sluit en liefde in ons te wek, onbekwaam gemaak om met geestelike magsoefeninge besig te wees. Christus self maak ons onbevoeg om godsvervulde Christene te wees. Ons is met God se liefde vervul tot diensbare liefde.

Lees of Aflaai

2018.07.15 Christus verlos ons van die nakoming van die bevele van die wet tot geloofsgehoorsaamheid aan God

Inhoud Hierdie preek wys die verskil uit tussen geestelikes se uitvoer van God se bevele en die geloofsgehoorsaamheid van die kerk van Christus. Die uitvoer van God se bevele deur geestelikes is nie gehoorsaamheid aan God nie. Gehoorsaamheid aan God is liefdevolle diens en diensbare liefde aan God volgens sy wet. Net Christus was en is as mens só gehoorsaam aan God, geen ander mens nie. Geloofsgehoorsaamheid is die gehoorsaamheid wat Christus skep in hulle wie Hy insluit en laat deel in sy gehoorsaamheid om hulle só vir God reg te maak, reg te hou en reg te laat wees – deur sý gehoorsaamheid. Só maak Hy sondaars mense wat God liefdevol kan dien omdat hulle vir God reg is en nie hulle self moet opoffer om vir God reg te wees nie. Geestelikes is mense wat hulle self opoffer om hulle self vir God reg te maak en sy bevele uit te voer. Hulle is nooit geloofsgehoorsaam aan God nie.

Lees of Aflaai

2018.06.24 Christus is as ʼn heilige baba gebore sodat Hy ons kinders as heilige babas gebore kan laat word

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus as ʼn heilige baba gebore is om die Here te wees wat gelowige ouers se babas ook as heilige babas gebore laat word. Die doop wys dat hierdie babas heilig gebore is en heilige babas is, soos die Here ook self ʼn heilige baba was. Christus bewerk hierdie heiligheid vir babas deur hulle, nes hulle ouers, in te sluit in wie Hy as mens vandag in die hemel is en deur die krag van sy godheid hulle sondige geaardheid ook weg te sny. Christene word ingesluit in wie Jesus as mens is deur sy maagdelike geboorte. Geestelikes glo in ander Jesus as die baba wat heilig gebore is uit die maagd Maria. Hulle glo in Jesus as ʼn mens in wie God se goddelike krag en mag weer gebore is. Daarom verwerp hulle die heiligheid wat die Here babas van gelowige ouers mee gebore laat word, en daarmee saam hulle doop. Geestelikes se heiligheid is nie menslike sondeloosheid nie, maar menslike goddelikheid wat babas nie kan wees nie.

Lees of Aflaai

2018.06.17 Christus verenig man en vrou in die huwelik. Hy seën nie mooi verhoudings nie

Inhoud hierdie preek wys op die verskil tussen die Here wat man en vrou in ʼn huwelik met mekaar verenig en mense wat verhoudings maak volgens hulle eie behoeftes en begeertes wat God dan volgens hulle moet seën. Die vereniging tussen man en vrou is nie ʼn verhouding nie en mense se verhoudings is ook nie die vereniging tussen man en vrou nie. Dit is net soos ons eenheid met Christus nie ʼn verhouding is nie, maar ʼn vereniging met Hom in wie Hy as mens vandag in die hemel is. In die vereniging wat God skep is Christus Here en ons sy liggaam. In die vereniging tussen man en vrou word hulle “husband and wife.” In afgodsdiens glo mense dat hul verhouding met God maak God menslik en mense goddelik. Met hierdie tipe geestelikheid glo hulle dat hulle sogenaamde mooi verhoudings van mans met mans, vrouens met vrouens, tieners met mekaar en mans en vrouens met veelvoudige mans en vrouens deur hierdie afgod met wie hulle ook ʼn mooi verhouding het, ingeseën sal word.

Lees of Aflaai

2018.06.10 Ons behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die huwelik as magsinstelling en die huwelik as liefdesverbintenis tussen man en vrou. Die verskil gaan oor of man en vrou saam aan die Here behoort en of hulle aan hulle self en aan mekaar behoort. Behoort hulle saam aan God, ontdek hulle mekaar wie God elkeen maak, laat wees, voor gebruik en voor aanstel in die verwondering dat God hulle aan mekaar as mens en vrou gegee het. Behoort hulle aan hulle self en aan mekaar, maak hulle mekaar soos elkeen hulle wil laat wees, wil uitbeeld, voor gebruik en voor bestem. Die enigste wyse waarop man en vrou mekaar as besitting kan opeis is deur die krag en mag van sedeloosheid. Binne die verbintenis “ons behoort aan mekaar” word hierdie sedeloosheid teenoor mekaar as liefde geglo en geleef. Alleen Christus herstel die verbintenis tot God op sy ʼn wyse dat man en vrou met mekaar in die geloof kan leef: “Ons behoort aan God en is vir mekaar gegee.” In hierdie geloof is man en vrou toegewy aan mekaar en vry van die mag om mekaar te besit.

Lees of Aflaai

2018.06.03 Christus se liefde gee ons die geloofsonderskeiding tussen wat liefde is en waarvan ons hou

Inhoud hierdie preek wys dat die wyse waarop Christus ons as sy kinders liefhet, gee ons die geloofsonderskeiding tussen liefde en dit waarvan ons gewoon net hou. Die redes wat ons voorhou vir dit waarvan ons hou, word genoem opvattings, dit is opinies, menings en gevoelens. Die rede hoekom ons God liefhet, is omdat ons aan Hom behoort. Christus se liefde maak dit waarvan ons hou totaal onbelangrik vir ons liefde vir God en ons naaste. Daarom skep liefde die vryheid om verskillende menings en gevoelens te mag hê oor dit waarvan ons hou, sonder dat ons met mekaar daaroor stry. Dit keer ook die verhouding tussen wie sterk en wie swak is om. Wie sterk menings en gevoelens afdwing is swak en wie inskiklik is met menings en gevoelens oor waarvan ons hou, is sterk in die geloof. Vir die huwelik beteken dit dat bakleiery oor menings en gevoelens oor waarvan ons hou, die houding om jou mening of gevoel met krag te laat geld en die houding om van mekaar te hou eerder as om aan mekaar te wil behoort, wys dat die geloofsonderskeiding oor wat liefde is en wat dit is waarvan mense net hou en lekker is, in die huwelik verdwyn het.

Lees of Aflaai

2018.05.27 Omdat ons in Christus ingedoop is, is ons God se beloftekinders

Inhoud Hierdie preek wys dat babas ook die Here se beloftekinders is en daarom erfgename is van die Abrahamsbelofte. Die doop met water is ʼn teken dat hulle ingedoop is in Christus in wie Hy as mens in hulle plek vir hulle vandag is. Om ingedoop in Christus te wees, beteken om ingesluit te wees en alles wie Hy in ons plek vir ons is, te deel. Gelowiges se kinders is nie natuurlike kinders nie. Natuurlike kinders moet reg wees volgens God se wet net soos die Jode en hul kinders. Beloftekinders is reg vir God omdat hulle aangeneem is. Omdat God hulle as sy beloftekinders aangeneem het, is hulle deel van sy liefde as God vir hulle, sal Hy nie aan hul oortredings dink nie en hul sondes vergewe, en sal Hy hulle vir Hom lief maak en lief laat wees. Daarom is ouers nie hul beloftekinders se geestelike voogde of bestuurders nie, maar net getuies van God vir hul kinders wat saam met hul kinders in God se liefde leef.

Lees of Aflaai