Hulpbronne in “MP3 Preke”

20171008 Christus maak ons bevoeg en bekwaam om mondige kinders van God die Vader te wees

Inhoud. Hierdie preek wys dat God self ons deur Christus in sy liefde opvoed om aan Hom te behoort en vir Hom te leef. God voed ons in sy liefde op deur die evangelie, nie deur die wet nie. Daarom is dit net God self wat ons in sy liefde opvoed. Dit doen Hy self sonder enige tussengangers tussen ons en Hom. God stel ons nooit onder die toesig en beheer van geestelike oppassers nie. Sy liefde gee ons die status en vermoë om sy kinders te wees en as sy kinders te leef. In hierdie liefde is elke kind van die Here koningskind, priesterkind en profetekind want ons leef vry in sy liefde, kan ons liefde aan Hom toewy en sy liefde in Christus bely. Geestelike oppassers ontneem ons hierdie status en vermoë om God se kinders te wees met hulle selfbemagtigde koningskap, priesterskap en profeteskap. Hulle is nie met liefde besig nie maar magsdeling met God en magsverteenwoordiging by mense namens God.

Lees of Aflaai

20171001 Christus maak ons mense wat sonder om gedwing te word goed doen

Inhoud Hierdie preek is ʼn verwerking en uitbreiding van Martin Luther se geskrif: “Oor die vryheid van ʼn Christen.”, wat hy in November 1520 as antwoord aan die pous gestuur het op die finale kennisgewing van sy uitbanning uit die kerk en gemeenskap. Christelike vryheid is om sonder enige dwang om van jouself ʼn beter en meer goeie mens te maak, goed te doen. Dit is om goed te doen omdat jy in en uit die geloof leef dat Christus jou en jou dade vir God goed en reg maak en goed en reg laat wees. Daarom doen Christene nie goed om goed te probeer wees nie. Hulle doen sommer net goed omdat hulle in hul vereniging met Christus vir God goed is. Christene doen goed sonder die innerlike motivering en bedoeling om goed te doen. Hulle doen goed omdat dit net is wie Christus hulle maak en laat wees. Omdat Christus sorg dat ons goed doen, verval alle geestelike instellings, strukture, oefeninge en reëls wie se doel dit is om te sorg dat Christene móét goed doen.

Lees of Aflaai

20170925 God laat ons vir Hom leef in lewe en sterwe

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen die doodsangs van die Psalmskrywer en die doodsangs van Christus aan die kruis waarin Hy met Ps. 22 vers 2 openbaar wat die inhoud en rede vir sy angs is – godverlatenheid. In die werklike greep van die dood kan geen geliefde ʼn mens help nie want die lewe is ʼn gawe wat God alleen gee en neem. Die dood se magsgreep is om die betekenis van die lewe van begin tot einde te vernietig – om te wandel in die liefde van God. Die dood van sy dienaars is vir God geen geringe saak nie. Die dood kan en mag nie ʼn einde maak aan God se liefde vir en van sy dienaars nie. Dan maak die dood God se liefde gering. Daarom het Christus die godverlatenheid van sondaars op Hom geneem sodat in die lewe en in die dood, God se dienaars steeds in sy liefde kan wandel. Christus se godverlatenheid maak dat God nooit klaar is met sy dienaars nie.

Lees of Aflaai

20170924 Christus word met sy doop die enigste sondaar tussen gedooptes

Hierdie preek wys dat Christus Homself met sy doop deur Johannes die Doper die enigste sondaar tussen gedooptes maak. Jesus maak Homself nie deur sy doop ʼn geestelike nie. Johannes wys dat Christus met sy doop alles agterstevoor draai wat Johannes van die Christus verwag het. Jesus word in die plek van sondaars die enigste sondaar sodat hulle sondeloos kan wees. Hy skep nie ʼn geestelikheid om jouself sondeloos te maak deur Jesus na te doen nie. Ons word met water gedoop as teken dat Christus tussen gedooptes die enigste sondaar was en ons vir God nooit sondaar sal wees nie, maar sy kinders. Daar is net een doop. Die doop wat wys ons is in en met Christus nie sondaars nie. Alle ander waterrituele wys dat mense net so geestelik soos Jesus wil wees deur Jesus te probeer nadoen in ʼn doop wat nooit gebeur het nie: Jesus wat Homself as geestelike sou laat doop het. Ons kan nie soos Jesus gedoop word nie want ons kan nie die enigste sondaar tussen sondaars word nie. Ons word gedoop omdat Hy ons sondeloos laat wees, nie omdat ons bekeerd of geestelik sou wees nie.

Lees of Aflaai

20170917 Die Woord van God nie stemme van God nie laat ons in Christus glo en Hom liefhê

Inhoud Die agste Reformasiepreek. Hierdie preek wys die verskil uit tussen die Woord van God en stemme van God wat geestelikes hoor. Die Bybel is God se Woord. Mense wil in God se Woord hoor dat God hulle begeertes sal waarmaak. Dit is hoe hulle stemme van God hoor: hulle hoor dat God bevredig hulle begeertes, terwyl God glad nie so iets sê nie. Hierdie manier om in stemme van God te hoor God sal jou begeertes bevredig, is wat in die Reformasie “tradisiegodsdiens” genoem is. Die geloofspreuk “sola scriptura” stel dat gelowiges net in die Bybel God se Woord hoor. Hulle erken nie die gewoonte, dit is die “tradisie”, waardeur spesiale geestelikes stemme van God hoor waarin Hy hulle spesiale dinge openbaar wat nie in die Bybel is nie. Hierdie stem van God wat in geestelikes se lewe gehoor word, is volgens Paulus nonsens. Die moderne Christelikheid het ʼn nuwe betekenis aan “tradisiegodsdiens” gegee: om godsdiens uit gewoonte en nie as ʼn geestelike ervaring te beoefen nie. Op hierdie wyse maak hulle dit wat geken word as tradisiegodsdiens: om God se stem in geestelike ervarings te hoor, weer die manier om God te hoor en misken hulle die Bybel as die enigste Woord van God.

Lees of Aflaai

20170910 Ons hou vas aan Christus wat werklik is en bly in sy regte liefde leef

Inhoud. Alle seremonies en seremoniële wette in die Bybel was prentjies van wie Christus sal wees en wat Hy sal doen met sy koms na die aarde toe. Hierdie prentjies van die Christus is net die skaduwee van Christus. Jesus is regtig Christus wat God met ons is: Hy is die regte offer, tempel, altaar, priester en Here van die Sabbat. God het hierdie prentjies van die evangelie ingestel en met Jesus se koms afgestel. Dit mag nie meer gebruik word nie. Die moderne Christelikheid, nes die Rooms Katolieke, stel weer hierdie seremonies wat God afgeskaf het in, omdat hulle ʼn Christus en godservarings fantaseer wat vir hulle meer werklik voel as die teenwoordige Here en sy liefde. Hierdie gefantaseerde godservarings vervang God en sy liefde in hul lewe. Deur nuwe selfopgemaakte seremonies weer in te stel, maak hulle lidmate die regte offer vir God, skep hulle weer altare in kerke, maak hulle kerke tempels en word hulle die teenwoordige priesters wat Christus vir mense onwerklik en afwesig maak. So is die pous die werklike teenwoordige Jesus saam met ons op aarde en Jesus die veraf onwerklike Christus in die hemel. Dit is die posisie wat geestelikes vir hul self bewerk met die herinstel van seremoniële geestelikheid: hulle is werklik en Jesus net ʼn skaduwee.

Lees of Aflaai

20170903 Christus maak ons gehoorsaamheid aan ons Vader goeie werke waarvoor mense God verheerlik

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus deur sy lyding en opstanding ons dade goeie werke maak wat God die Vader verheerlik. Elke gelowige se gehoorsaamheid aan God is alleen tot eer van God, Soli Deo Gloria. Die werklike stryd in die Reformasie was nie of ʼn mens goeie werke moet doen of nie, maar hoe is ons dade goeie werke wat God verheerlik. Die antwoord is dat Christus se heilswerk maak ons dade só! Hy maak ons gehoorsaamheid aan God se wet, navolging van Hom, kruisdra en selfverloëning. Navolging beteken gehoorsaamheid aan die wet sommer net omdat Hy ons liefdevolle Vader is nie, nie gehoorsaam om God se sorg te kry of sy straf te keer nie. Kruisdra beteken om vreugdevol en trots te sukkel met die Tien Gebooie wat ons net gedeeltelik regkry. Selfverloëning beteken dat ons ons oortredings volgens die wet erken, maar ons self altyd met vertroue as kinders van God die Vader sien, niks anders nie. Wie God só gehoorsaam se dade wys dat Hy vir sy kinders ʼn goeie Vader is. In afgodsdiens wys mense hulle perfekte gehoorsaamheid deur goddelike krag omdat hulle God as ʼn afwesige Vader minag.

Lees of Aflaai

20170827 Christus is God se gawe aan ons Hy is nie ons voorbeeld nie

Inhoud Hierdie preek is ʼn verwerking en uitbreiding van Martin Luther se preekinleiding: “ʼn Kort handleiding van wat ʼn mens in die evangelie moet soek en verwag”, wat hy in 1521 tydens sy verblyf in Wartburg geskryf het. Jesus Christus is in sy heilswerk: sy geboorte, lyding, kruisiging, sterwe en opstanding, God se gawe aan ons. Hy is nie in sy heilswerk vir ons ʼn voorbeeld van wat ons self moet wees en doen nie. Hierdie onderskeid tussen gawe en voorbeeld wys weer wat die evangelie is. Dit is die inhoud van ons apostoliese geloofsbelydenis, alles wat Jesus doen en wie Hy is. Die wet, al God se gebooie, liefde vir God volgens die groot gebod, gebed, getuienis en die geskiedenis van Israel is nie die evangelie nie. Net wie Christus is en die beloftes wat Hy in die Ou Testament vervul, is die evangelie in die Bybel. Net deur die evangelie, sonder die wet, laat die Here ons heilig en heiliges wees. Almal wat glo of wys hulle is heilig omdat hulle Jesus se voorbeeld volg, is huigelaars.

Lees of Aflaai

20170824 Christus gee vir ons gewone dominees om met die evangelie na ons toe te kom

Inhoud Hierdie preek wys op die verskil tussen hulle wat die Here roep om sy gemeentes as leraars te bedien en hulle wat hulle as selfbemagtigde geestelike leiers in die Naam van God wil voorhou. Leraars is hulle wat met die evangelie na lidmate kom en hulle lidmate liefhet as medegelowiges. Geestelike leiers is hulle wat met die krag van God ʼn wêreldwye massa aan hulle geestelike mag wil onderwerp. Die Here rus gemeentes toe met die gawe van gewone leraars om in liefde lidmate met die evangelie te bedien. Dit is die werklike saak wat Paulus in die bekende 1 Korinte 13 aan die orde stel. Hierdie preek was gehou as gedenkdiens vir die werk wat ds. Harm Bonnema as gewone dominee in die gemeente Soutpansberg en Louis Trichardt gedoen het en die lewe wat hy saam met sy gemeentelede geleef het.

Lees of Aflaai

20170820 Christus verenig ons met Hom as mens in die hemel om in sy liefde as God te deel

Inhoud. Hierdie preek wys op die verskil tussen die nagmaal as teken en die nagmaal as offerfees. Die nagmaal is ʼn teken waarmee die Here ons verseker van ons vereniging met Hom as mens in die hemel waardeur Hy ons insluit in sy liefde as God. Die nagmaal kan nooit ʼn offerfees wees nie. Offerfeeste is wat die Bybel tempelprostitusie noem. Dit is die innigheid met die krag en lewe van God, om deur sy goddelike krag ons sondige begeertes te kan bevredig en met sy goddelike lewe ons begeertes as ware liefde te kan uitleef. Hierdie hoerery met God was die bedreiging van die nagmaalsgebruik in die gemeente Korinte en dit is vandag ook nog steeds binne die moderne Christelikheid die manier waarop hulle nagmaal hou. Hulle hou offerfeeste om deel van God se krag en lewe te word om daarmee hul sondige begeertes te kan bevredig. Met hierdie feestelikhede met God, vermy hulle die oomblik waarin God ons van sy liefde verseker sodat ons met sy gebooie in sy liefde kan leef.

Lees of Aflaai