Hulpbronne in “MP3 Preke”

20180419 God laat ons altyd in Sy verbondstrou meer wees as wat ons van onsself dink, voel en glo Begrafnis Danie Haasbroek

Inhoud Hierdie preek wys dat God ons in sy voorsienigheid vir Homself meer laat wees as wat ons van ons self kan aanvoel, bedink of van kan glo. In God se verbondstrou laat Hy ons wees wie Hy ons voor geskep het. Daarom is ons ook meer as net hierdie lewe tot en met ons dood. Want God laat ons meer wees as net hierdie lewe. Christus se heilswerk is die wyse waarop God ons ook meer en anders vir Hom laat wees as wat ons onsself maak deur ons sonde. Selfmoord kan nie die meerwaarde wat God ons gee vernietig nie. Ons kan ook nie met selfmoord ons buite God se liefde stel nie, want ons leef in God se liefde deur dit wat Christus elke dag, die hele dag vir ons is en doen, en ook aanhou doen terwyl ons selfmoord pleeg.

Lees of Aflaai

20180415 God skep in ons die vrug van die Gees deur met ons as God te wandel in sy liefde

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus die verbondsbeloftes van God vir ons waarmaak sodat God God met ons en ons sy kinders met Hom kan wees. (Esegiël 36: 24 – 30) Christus laat ons met God saamleef as ons liefdevolle, goeie, barmhartige, genade en lankmoedige Vader. Daarom gee Christus nie vir ons geestelike goed nie. Hy laat ons met God saamleef in sy liefde. Hierdie saamleef met God in sy liefde, noem Paulus “wandel deur die Gees.” Deur met ons te wandel en ons met Hom te laat wandel, breek God in ons, ons verdraaide deugdes en skep Hy in ons die vrug van sy Gees. So vervul God in Christus vir ons die verbondsonderneming dat Hy ons kliphart uit ons sal uithaal en in ons ʼn nuwe hart sal gee. God rus ons nie toe vir ons eie geestelike staptogte met geestelike goed nie. Hy wandel met ons en laat ons met Hom wandel in sy liefde.

Lees of Aflaai

20180408 Christus laat ons binne God se bedoeling vir ons as mens leef

Inhoud Hierdie preek wys dat mense mekaar verontmenslik net soos hulle God ontheilig. Dit doen hulle deurdat hulle God die bedoeling van God vir mense te verdraai sodat mense hulle self moet vind en moet leef binne mense se verdraaide opvattings. Wie God se bedoeling as God verdraai sodat God aan mense behoort en mense nie aan God behoort nie, verdraai ook mense se bedoeling om aan God te behoort op so manier dat mense mekaar besit. Met hierdie verdraaiing regverdig mense hulle sondige geaardheid asof dit hulle goeie geaardheid sou wees. Christus verbeek hierdie verdraaiing in ons deur ons in wie Hy as mens is in te sluit en só weer binne God se bedoeling met ons te laat leef. In hierdie vereniging met Christus skep die Heilige Gees in ons die gewone menslike deugdes waarmee ons mense aanvaar en ag binne met die bedoeling wat God vir hulle as mense het.

Lees of Aflaai

20180401 Jesus het uit die dood opgestaan om ons tot ‘n nuwe lewe op te wek

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus waarlik as mens uit die dood opgestaan het om weer Homself te wees, net soos Hy was voor Hy aan die kruis gesterf het. Hy is na sy dood tot vandag toe nog ʼn mens van vleis en bloed in die hemel en God met ons. Hy word nie soos alle wêreldse geestelikhede dit wil hê, in ons harte, gees of aanbidding opgewek, herleef of lewend gemaak nie. Omdat Christus Homself is, gee Hy vir ons die Gees wat ons tot sy kinders maak. Christus maak ons nie God se goeie werkers nie. Kinders van God hou hulle besig met wie Christus is en hoe hulle ingesluit is by Christus se menswees. Hulle laat hulle lei en beheers deur wie God hulle as sy kinders maak. Wêreldse geestelikes wil met God se goddelike krag besig wees. Christus het God se wet wat vir geestelikes ʼn arbeidswet is, ʼn kinderwet gemaak. Daarom leef hulle as kinders van God met God se kinderwet. Dit is die nuwe lewe wat die Here in ons opwek.

Lees of Aflaai

20180330 Christus het ons losgekoop om as kinders van God aan te neem

Inhoud Hierdie preek wys dat Christus ons losgekoop het uit ʼn lewenswyse waarin ons met verdraaide bedoelings met God leef. Christus het nie net ons skuld kom afskryf soos arbeiders se skuld deur hulle werkgewers afgeskryf word nie. Hy het arbeiders losgekoop uit ʼn lewenswyse om God se arbeiders te wees, dat God hulle as kinders aan neem. Die preek wys dat wanneer God ons aanneem, vernader Hy ons lewenswyse van God se arbeiders na God se kinders toe, maar wanneer mense God as hulle God aanneem, is dit niks anders as arbeiders wat hul werkgewer kaap om hulle werknemer te wees nie. Christus het nie met sy kruisiging op Goeie Vrydag, God vir sondaars gekaap nie. Christus het met sy kruisiging op Goeie Vrydag sondaars God se kinders gemaak.

Lees of Aflaai

20180325 Christus het gekom om ons uit ons goeie bedoelings met God te red

Inhoud Hierdie preek wys dat die opvatting dat mense met goeie bedoelings sukkel met God
se wet, omdat God se wet so moeilik sou wees om te gehoorsaam, is ʼn waanbeeld. Om God
se wet te gehoorsaam is makliker as om in sonde te leef. Wat God se wet moeilik maak, is
mense se verdraaide opvattings, hulle verdraaiing van God se bedoeling met hulle as mense.
Afgodsdiens is om die bedoeling van God met mense om te draai. God maak mense om aan
Hom te behoort, Hom te dien, te wees soos wat Hy hulle as mense gemaak het om mens te
wees, en met Hom in sy liefde te leef. Afgodsdiens verdraai hierdie bedoeling van God sodat
mense maak dat God aan hulle behoort, God hulle begeertes dien en hulle God in hulle lewe
uitbeeld soos hulle God wil laat wees. Hierdie verdraaide bedoeling met God is minagting vir
God. Mense hou hulle minagting vir God voor as hulle goeie bedoelings met God. Christus
het gekom om mense te verlos van hulle sondige geaardheid om God se bedoelings te
verdraai asof dit hulle goeie bedoelings met God is.

Lees of Aflaai

20180311 God skep vir ons rigting en toekoms in sy skepping

Inhoud Hierdie preek wys dat God nie soos die afgode van mense ʼn afgod van die verlede is nie. God is nie mense se mite van God en wat Hy as Skepper doen, is nie mense se legendes oor God nie. Hy is die Skepper wat alles laat gebeur soos Hy dit wil laat gebeur. Daarom maak God vir sy kerk paaie deur watermassas en woestyne om ʼn toekoms saam met God in sy skepping te hê. Daarom is dit goddeloos om te glo dat wat in die wêreld gebeur, gebeur volgens die mag van mense en die mag van die natuur op so ʼn wyse dat mense bevange is in hierdie magte. Dit is hoe afgode opgemaak word. Hulle moet aan alles wat volgens die mag van mense en die natuur gebeur, dieper betekenis gee. So word God die God van menslike ervarings en betekenisvolle lewens, maar kan Hy niks doen wat gebeur nie. God is nie ʼn god van die verlede nie, nie mense se storie van en oor God nie. Hy skep deur sy skeppingskrag vir sy volk paaie deur menslike en natuurkragte heen sodat hulle met Hom ʼn toekoms in sy skepping het.

Lees of Aflaai

20180304 Christus maak ons kinders van sy Vader om ons van God as vaderfiguur te bevry

Inhoud. Hierdie preek wys die verskil uit tussen God die Vader en God as vaderfiguur. Christus maak sy Vader bekend as ons Vader deur die prys vir ons sondes te betaal volgens die opdrag van God die Vader. Christus maak ons kinders van sy Vader deur ons in te sluit en te laat deel in wie Hy as offer vir ons sondes was. Geestelikes wil nie God die Vader as hul Vader ken nie. Hulle wil van God die vaderfiguur maak wat moet pa-staan vir hulle sondes en geestelikheid. Hulle maak dat God pa-staan vir hul bekering. God moet hul berou oor sondes, hul onderneming om nie sonde te doen nie en hul belofte om volgens God se wil te leef, goedmaak en goedpraat as die wyse waarop hulle God hul vaderfiguur gemaak het. Die Here noem hierdie vaderfiguur die leuen van die duiwel en hulle wie van God ʼn vaderfiguur maak deur hulle geestelikheid, kinders van die duiwel. Hierdie kinders van die duiwel aanvaar ook nie die doop met water vandag as teken dat Christus met die Gees doop nie. Hulle maak die doop en ander waterspeletjies teken van hoe jy God jou vaderfiguur gemaak het deur jouself ʼn kind van God te maak met jou geestelikheid.

Lees of Aflaai

20180225 God verheerlik Homself deur sy kerk se liefde

Inhoud Hierdie preek wys dat die Here die liefde van hierdie wêreld vir Hom veroordeel en verwerp. God laat Hom verheerlik deur die liefde van sy kerk, nie die liefde van hierdie wêreld vir God nie. God beklee sy kerk met die heiligheid en regverdigheid van Jesus as mens sodat sy kerk se dade vir Hom regverdige dade is. Daarom is die Here vir die wêreld die Regter wat hulle klaar veroordeel het en met sy wederkoms sal bymekaar maak om hul vonnis uit te dien. Vir die Kerk is die Here die bruidegom wat vir hulle ʼn bruilofsmaal voorberei het. Hy sal Hom deur hulle liefde laat verheerlik en saam met hulle in hierdie liefde vir ewig lewe. Daarmee verwerp God die magshouding van hierdie wêreld dat hulle God die God van hul kragtigheid en magtigheid kan maak deur Hom te verneder as net nog ʼn afgod van mense. God is nie die god wat mense laat voel en laat lyk soos god nie.

Lees of Aflaai

20180218 Ons leef met die glans van God se liefde buite enige staat van beskuldiging

Inhoud Hierdie preek wys die verskil tussen die die kerk as die vrou wat straal deur die liefde van die Here en die duiwel se sedelose vrou, die prostituut wat blink wat uiterlike mag, wat hierdie sondige wêreld is. Die Here het reg en geregtigheid vir sy vrou laat geskied deur alle sonde en klagtes teen haar in een dag met sy oordeel en dood in haar plek finaal af te handel. Daardeur is die duiwel se mag in die hemel verbreek om gelowiges in ʼn staat van beskuldiging te hou. Hy wil gelowiges in ʼn staat van beskuldiging hou om sy vrou se sedeloosheid as ware liefde te regverdig en die Here se kerk se liefde te krenk. Die Here laat deur sy liefde sy kerk bo hierdie staat van beskuldiging uitstyg. Hy laat ook die woede van die gemeenskap wat die duiwel deur hierdie staat van beskuldiging teen die kerk opbou, versand in die werklikheid van die lewe wat God laat gebeur.

Lees of Aflaai