Hulpbronne in “MP3 Preke”

20190120 Die teken van die doop verseël dat ons in Christus se menswees ingedoop is

Inhoud Hierdie preek wys is die verskil tussen ons vereniging met Christus as mens in die hemel en hoe mense in God se goddelike krag, lewe en mag ingeprop wil wees. Christus sluit ons in in sy lyding, kruisiging, dood en opstanding in sodat ons kan deel wees van sy heiligheid, regverdigheid en onberispelikheid as mens voor God. Die doop met water is ʼn teken dat ons ingesluit is in Christus. Ons doop met water is dieselfde doop as Christus se doop met water want sy doop wys Hy vir ons die sondaar in ons plek en is in sy plek heilige en regverdige mense. In die afgodsdiens van die moderne Christelikheid maak hulle die doop ʼn seremonie dat jy ook die magsdade van Jesus uitgevoer het, om jouself te verneder, jou eie-ek te kruisig en dood te maak sodat jy daardeur deel kry van die goddelike krag, lewe en mag van God. Hulle waterseremonie word net een van vele wat mense se goddelike lewe uitbeeld. Met Christus se waterdoop in die Naam van die Vader en die Seun en die Gees verseël Christus ons vereniging met Hom in sy menswees vandag, een keer en vir altyd.

Lees of Aflaai

20190113 Christus maak ons en ons kinders skrifkenners

Inhoud Hierdie preek wys die verskil hoe Jesus Christus ons deur sy Woord lei en hoe geestelikes vandag die Woord van God hulle woord oor God wil maak. Christus is God met ons en Hy maak self die Bybel vir ons die skatkamer waaruit ons elkeen, groot en klein, die skatte van sy liefde en goedheid vir ons self kan haal. Slim geestelikes maak die Woord van God hulle opgrawingsterrein waar gewone mense uit met wegbly. Met hulle wetenskaplike eksegese en spiritualiteit wat hulle nes opgrawers se grafies, skoppies, kwassies en siwwe gebruik, grou hulle al die ou goed van dooie mense uit die Bybel op en gebruik hierdie ou goed om van Jesus ʼn uitstalling soos in ʼn museum van die kansels af te maak. Hierteenoor is Christus God met ons wat sy Woord vir ons ʼn skatkamer maak waaruit ons elke dag die skatte van God se liefde vir ons self kan uithaal en ons eie kan maak.

Lees of Aflaai

20190106 Omdat God sorg kan ons ons self toelê op die goeie werke waarvoor Hy ons voorberei het

Inhoud In hierdie preek word gewys dat God besig is waarmee Hy as Skepper besig is en gelowiges besig is waarmee God die Vader se kinders besig moet wees. Gelowiges hou hulle besig met dit waarmee kinders van God hulle moet besig hou, die goeie werke waarvoor God hulle al in hulle DNA’s voor voorberei het. Hierin het God die persoon en talente in hulle vasgelê vir hulle bestemde werke en hiervoor het Jesus Christus hulle weer reg gemaak. Gelowiges hou hulle besig met goeie werke, die geregtigheid van God se koninkryk, omdat hulle God vertrou om met die sorg en voorsienigheid besig te wees waarin Hy as Skepper vir hulle sorg. Goddeloses en afgodsdienaars hou hulle nie besig met die lewe waarvoor God mense gemaak, en deur Christus voor reg gemaak het nie. Hulle hou hulle besig met dit waarmee God besig is, sy voorsorg en voorsienigheid vir sy skepping. Dit maak hulle ingesteld op kos, drank en klere, dit is materialisme, en nie ingesteld op die diensbaarheid van goeie werke vir God nie.

Lees of Aflaai

20181230 Deur verdrukking heen vorm Christus in ons hoop op ons heerlikheid

Inhoud Hierdie preek wys dat gelowiges juis deur verdrukking in hierdie wêreld hoop kry terwyl ongelowiges deur verdrukking in wanhoop verval. Ongelowiges wil net van verdrukking bevry word, om net weer die volgende geslag onderdrukkers te word, terwyl gelowiges deur verdrukking heen hul bestemming vervul. God self het ons in ʼn wêreld van verdrukking gestel deur nie sondaars van hul posisie om oor die sy te heers, uit sy skepping weg te vat nie. Deur hierdie verdrukking heen hou God sy kinders deur Christus se dienswerk in stand sodat hulle nie deel van die sinloosheid van verdrukking word nie, hou God hulle in sy liefde sodat hulle nooit in die liefde onderdruk kan word nie. Deur hierdie geloof in ons dienswerk en sekerheid van ons liefde, leef ons in die hoop dat God ons deel van die nuwe skepping gemaak het. Daarom kan ons nooit deur verdrukking enige mens of instelling se slagoffer, onderdrukte of gevange word nie. Ons leef met God al reeds in die heerlikheid van ons ewigheidsbestemming.

Lees of Aflaai

20181225 Omdat Jesus God met ons is, vra en ontvang ons as verlosde mense van God en van mekaar vergifnis

Inhoud Hierdie preek wys dat Jesus is gebore as Verlosser en God met ons, daarom het ons geen sondeskuld voor God die Vader nie en is Christus self God in sy genade en liefde met ons. Hierdeur verander Christus die vra en ontvang van vergifnis in sy kerk. Ons kan nie vra dat ons sondestraf weggevat word nie en ook nie vra nie dat God weer sy liefde aan ons sal gee, asof Hy deur ons sonde vir ons afwesig en afsydig geword het nie. Dit is hoe die geestelikes van hierdie wêreld God om vergifnis vra: hulle maak vergifnis vra die verlossing van sonde. In ons geloof in Christus as Verlosser en God met ons, vra ons om vergifnis wanneer ons vir die Here sê ons is hartseer dat ons Hom met ons sonde ʼn afgod gemaak het, sê ons dat ons Hom lief het en vra dat Hy ons net weer sal verseker dat Hy God met ons is en nooit vir ons die afsydige en afwesige God sal wees wat ons Hom maak nie. Dit is ook die nuwe manier waarop ons vir mekaar om vergifnis vra en vergifnis gee.

Lees of Aflaai

20181223 Christus regeer ons in en deur genade. Hy gee aan ons die Heilige Gees as die geskenk van Kersfees

Inhoud Hierdie preek wys hoe Jesus Christus die Here deur sy geboorte met Kersfees die beloofde Seun is wat in Jesaja 9 aangekondig word. Die Gees van Kersfees is die Heilige Gees, nie die geestigheid van die wêreld nie. Kersfees gaan oor hoe Christus die Here word wat sy kerk deur sy Gees in genade regeer en so vir hulle Wonderbare Raadsman, Sterkte God, Ewige Vader en Vredevors is – Hy straf hulle nooit vir enige sonde nie en gee vir hulle die liefde wat hulle nie verdien nie. Op hierdie wyse verbreek die Here die magsgreep van anargisme op gelowiges. Hulle word, is en bly mense binne ʼn donker land onder die juk van die wetteloosheid van wetteloses wat getrou bly aan die reg en geregtigheid van die liefde van die Here. Die Here verbreek ook die magsgreep van die wetteloosheid van wetteloses deur hulle volgens sy wet te straf. Só is Christus die Lig vir sy kerk in ʼn donker land

Lees of Aflaai

20181125 Geloofsgehoorsaamheid 18 Christus laat ons gehoorsaamheid vir God in die hemel en op die aarde volkome wees

Inhoud hierdie preek wys op die verskil van, om God die Vader te bid dat Hy sy Gebooie in die hemel en op die aarde deur Christus dieselfde sal laat werk, dat Christus ons liefde vir God sal reg en volkome laat wees, en om God te vra om as agente te kan optree waardeur Hy sy planne en besluite as God in die hemel deur mense op die aarde sal uitvoer. Die Vader laat sy Tien Gebooie deur Christus geskied, in hemel en op aarde. Geestelikes stel nie belang in gehoorsaamheid aan God volgens die Tien Gebooie nie. Hulle wil mense wees waardeur God sy voorsienige planne en besluite op die aarde uitvoer. Op hierdie wyse maak hulle hul self God se agentskappe en agente, instellings en mense wat God se besluite en planne op aarde namens God bedryf, en gelowiges niks anders nie as God se kliëntebasis. Wie glo dat God sy wil deur hulle op aarde uitvoer, het die hemel en aarde Christusloos gemaak. Wie glo dat Christus die Vader se Gebooie laat geskied in hemel en op aarde, leef met geloofsgehoorsaamheid aan God.

Lees of Aflaai

20181118 Geloofsgehoorsaamheid 17 Christus regeer ons deur God se beloftes vir ons waar te maak, nie sy wet af te dwing nie

Inhoud Hierdie preek wys dat met die bede “Laat U koninkryk” kom, bid ons tot God die Vader dat Hy sy koninkryk deur sy Seun sal laat kom, en nie deur ons nie. Christus het deur sy lyding en opstanding vir sondaars die kerk geskep waarin Hy God se verbondsbelofte vir hulle waar laat wees. Dit is hoe Christus sy Vader se koninkryk laat kom. Geestelikes wil net soos Jesus se dissipels dat God sy koninkryk deur hulle sal laat kom. Daarom bid hulle nie maar fluister vir God uitnodigings en aanbiedings tot magsdeling. Dit doen hulle in die ongeloof van die apostels Johannes en Jakobus dat hulle ook Jesus se lydensbeker met Jesus kan deel. Gelowiges bid dat die Vader sy koninkryk deur sy Seun sal laat kom, sodat hulle net kinders in en getuies van die koninkryk kan wees, nooit medeleiers, medeleermeesters en medevaders van God se koninkryk nie.

Lees of Aflaai

20181104 Ons getuig deur ons Christus te praat en met ons lewe te wys ons leef met Hom

Inhoud Hierdie preek wys die twee dele van Christene se openbare getuienis. Hulle getuig oor God se liefde vir hulle en hulle liefde vir God. Oor God se liefde getuig ons deur woorde uit ons harte waarmee ons vertel wie Jesus Christus is. Ons liefde vir God wys in die goeie dade van ons lewe saam met Hom in sy liefde. Ons liefde wys dat ons wil sukkel met die regte gebooie van God omdat dit regte liefde vir God is. Ons wys nie met ons lewe suksesvolle geestelikheid nie. Ons bely en wys dat ons net in Christus swak sondaars was, maar nou vrymoedig ons self is in ons lewe met God. Daarmee verwerp ons alle geestelikheid waarin ons ons self voor God swakkelinge moet maak met die valse geestelikheid dat God net só ʼn sterk en magtige God in die wêreld kan word. Dit is nie hoe God God is nie maar hoe swakkelinge geestelike en magtige leiers wil wees.

Lees of Aflaai