Hulpbronne in “In Gesprek”

2019.05.03 Die aanbidding van Jesus as God en verering as afgod in die die NG Kerk in die doop

Hierdie dokument was ‘n voorlegging vir ‘n tweede oop gesprek binne die Noordelike Sinode se Sinodale diensraad oor hoe Jesus binne die NG Kerk as God aanbid en as afgod vereer word op 19.07.2019 se vergadering

Lees of Aflaai

2019.02.22 Voorlegging oor Jesus as God en afgod in die NG Kerk aan die SDR Noordelike Sinode

Ek het die uitvoerende bestuur van die Noordelike Sinode versoek om die probleem dat die NG Kerk Jesus as God aanbid en as afgod vereer aan die Sinodale Diensraad van die Sinode mag voorle. Hulle het besluit ek moet die 21 bladsye in een bladsy opsom en in 10 minute aan die vergadering voorhou. Hierdie is die voorlegging van 22 Februarie 2019. Die vergadering het besluit om dit ‘n staande oop gesprek in die Sinodale Raad te maak.

Lees of Aflaai

2018.08.17 Voorlegging aan die NG Kerk om ‘n oop gesprek oor die aanbidding van Jesus as God en verering as afgod

Hierdie dokument is ‘n poging om in die NG Kerk se amptelike vergaderinge ‘n oop gesprek te skep oor die NG Kerk se manier om Jesus terselfdertyd as God en afgod te probeer bedien en te aanbid, die saak wat ek met die boek oor die geskiedenis van Levubu gemeente aan die orde gestel het. (Dit is ook op hierdie webwerf gratis beskikbaar) Ek het dit eers aan die Ring van Louis Trichardt op 18 Augustus 2018 voorgele wat besluit het om daaroor ‘n oop gesprek te voer en ook aan die SDR van Noordelike Sinode wat nog daarmee moet handel.

Lees of Aflaai

2016.07.22 Hoe Christene en Afrikaners nou Africans moet word

Een van die motiverings vir die bywoning van die massademonstrasie van 11 Junie 2016 in Soweto is dat Christene moet demonstreer hulle is nou “Africans”. Hierdie nuwe geestelike kulturele indentiteit word as die bekering voorgehou wat die nuwe grondslag van ‘n nuwe gemeenskap in die land moet wees. Hierdie nuwe geestelike identiteit word gesien as die wyse waarop die land vredevol en welvarend sal word. Hierdie visie word hier aangespeek.

Lees of Aflaai

2011.02.01 Kerkregtelike en kerkordelike hantering van die geloofsafwyking in die verslag van die ADGO in sake doop en doopsviering gerig aan die ASM

Die kerndwaling in die NG Kerk oor die doop is dat bekering verkondig word as wyse waarop jy gered en vergewe word. Dit is in stryd met die NG Kerk se geloofsbelydenis dat jy alleen deur geloof in die evangelie gered en vergewe word en dat bekering net uit dankbaarheid is. Daarom soek die kerk altyd maniere om die herdoop te akkomodeer sonder dat dit ‘n herdoop is. Na die mislukte poging om ‘n sogenaamde bekeringsdoop naas die sogenaamde verbondsdoop in die kerk te regverdig, het die NG Kerk het besluit om rituele vieringe in te stel vir die opstanding van die nuwe en afsterwe van die ou mens, soos bekering in sy belydenis beskryf word. Daarmee het die NG Kerk die genoegsaamheid om hierdie opstanding van die nuwe en afsterwe van die ou mens in ‘n eenmalige doop te bevestig, ontken. Daarmee het die NG Kerk ook sy eie belydenis dat alle rituele naas die doop en nagmaal afgeskaf is, oortree. Die kerkraad van Levubu het hierdie geloofsafwyking in hierdie besluit aangespeek. Die genoegsaamheid van die doop teenoor nuwe rituele vieringe vir alles wat in die doop eenmalig bevestig word, het nooit deel van die kerklike debat geword nie.

Lees of Aflaai

30.04.2001 Brief vir die moderamen Noord Transvaal oor nagmaalsbeoefening teen die inhoud van die geloofsbelydenis van die kerk

Hierdie brief het ‘n oop gesprek aangevra oor die instel van ‘n nagmaalsbeoefening in die NG Kerk wat teen die NG Kerk se geloofsbelydenis oor die betekenis van die nagmaal is. Hierdie gesprek het nooit plaasgevind nie. Binne die spiritualiteit van die moderne Christelikheid kan daar nie oor die inhoud van geloof en die Woord ‘n gesprek plaasvind nie. Moderne Christelikheid gaan oor ‘n driftigheid om met God te identifiseer, nie om sy Woord te gehoorsaam nie.

Lees of Aflaai

2001.04.30 Brief aan die dagbestuur van die Sinode van Noord Transvaal oor misplaasde beeld van lidmate in VAM beleid

DIe krag van die Reformasie is ‘n oop gesprek binne die geloof in Christus. Die krag van die moderne Christelikheid is ‘n goddelike visie en missie waarin geen geloofsgesprek moontlik is nie. Hierdie brief wou die gesprek oor lidmate se posisie binne die visie van die NG Kerk as die nuwe staatskerk aan die orde stel. Dit het nooit gebeur nie. Die saak wat in 2001 hierin aangespreek is, is in 2016 nou die “missionale” visie van die NG Kerk waarin al sy werksaamhede moet inpas: lidmate moet ‘n vrywillige arbeiderskorps wees vir Afrika.

Lees of Aflaai

1998.05.15 Die wyse waarop die heil in Christus aanvaar word. ‘n Oop gesprek

In 1984 het die kerkraad van Levubu die bekering as wyse van die aanvaarding van die heil in Christus uitgewys as die rede vir die herdoopprobleem wat toe in die gemeente ‘n krisis was. In 1989 het die kerkraad ‘n werkstuk aan elke lidmaat gegee oor die onderskeid, inhoud en werking van die wet en die evangelie. Dit het in die Ring van Louis Trichardt tot ‘n gesprek tussen ds. PJ Kriel en dr. Phillip Venter gelei wat die twee botsende standpunte binne die NG Kerk aan die ringspredikante gestel het: redding deur geloof alleen teenoor redding deur die inisieele bekering. Op inisiatief van ds. Albert Cruywagen is hierdie gesprek toe in die teenwoordigheid van dosente van die fakulteit gevoer op 15.05.1998. Die Ring het op 15.08.1998 die standpunt aanvaar dat redding alleen deur geloof aanvaar word en dat die aanvaarding van die heil deur geloof en bekering ‘n geloofsdwaling is. Daarmee het die Ring van Louis Trichardt die sogenaamde inisieele bekering van dwaling verwerp. Dit het die kerkraad van Levubu 14 jaar lank gevat om so oop gesprek binne die NG Kerk te beding. Hierdie geloofsdwaling van die sogenaamde inisieele bekering bly die kern van die NG Kerk se huidige verwarring waarin kunsmatige uitkomste gesoek word sonder die oop gesprek oor die verskil tussen geloof en bekering.

Lees of Aflaai

1997.09.15 Beskrywingspunt aan sinode van Noord Transvaal oor gespreksinhoude oor die kindernagmaal.

DIe instel van die kindernagmaal in die NG Kerk was die wegbeweeg van die geloof in Christus wat vandag mens in die hemel is na ‘n ‘n spirituele Christus. Dit het die nagmaal van ‘n sakrament wat ons eenheid met die menswees van die Here in die hemel vandag verseel, verander na ‘n spirituele seremonie. Die nagmaal is op hierdie wyse verander van ‘n genademiddel na ‘n spirituele godservaring, onder die voorwendsel dat dit oor die regte van kinders gaan. Dit was ‘n openlike breuk met die geloofsinhoud van die NG Kerk in sy belydenisse. Die persone wat hierdie saak aangevoer het, het hierdie breuk verduister deur doodeenvoudig net die inligting oor die Reformatore se standpunt oor die kindernagmaal van die kerklike gemeenskap te weerhou. Hierdie voorstel was ‘n poging om die inhoude van Calyn, en ander Reformatore, deel van die gesprek te maak. Dit het nooit gebeur nie. Hierdie spirituele nagmaal het hom toe later gewreek in die spirituele opvatting van prof. Muller oor hoe Jesus se werklike volledige menswees, na liggaam en siel, vandag, vir die geloof onbelangrik sou wees. In die kindernagmaal is die NG Kerk gelei om hierdie geloof in Christus se menswees vandag, na liggaam en siel, te verlaat as onbelangrik vir die nuwe spirituele godservarings.

Lees of Aflaai

1997.01.15 Die ideologie van “regstellende aksie” deur die regering as sonde teen die Woord van God.

Hierdie voorlegging was ‘n poging tot ‘n oop gesprek oor die ideologie van regstelstellende aksie volgens die geloof en waardes van die NG Kerk. Die kommissie het hierdie voorlegging ter syde gestel en die Sinode van Noord Transvaal bedien met riglyne oor hoe regstellende aksie “Christelik”bedryf moet word. Die sinode het toe hierdie riglyne goedgekeur as riglyne vir die owerheid. Dit is omdat die sinode hulle self nog as staatskerk sien wat aan die regering die riglyne gee van hoe hy moet optree. Die misgissing met die godloosheid van owerheid en die uitgediende rol van die NG Kerk as staatskerk bly die NG Kerk ontwyk. Hy wil in die geestelikheid van die moderne Christelikheid staatkerk wees. In hierdie selfaangestelde posisie is die NG Kerk medeskepper van die ellendes van regstellende aksie. Binne die magsdrif om staatskerk te wees kan daar geen oop gesprek oor die godloosheid van die owerheid wees nie.

Lees of Aflaai