Hulpbronne in “Brandpunte”

2008.10.17 Gereformeerde verset Standpunt van die NG Kerk Noordelike Sinode

Tydens die Sinode van Noord Transvaal in 1997 het ds. PJ Kriel die volgende voorstel ingedien wat goedgekeur was: “Die sinode gee opdrag aan SKLAS (Sinodale Kommissie vir leer en aktuele sake) om riglyne vir gereformeerde verset teen onregmatige handelinge van owerheidsinstansies op te stel vir gemeentes en na voorlegging aan die moderatuur aan gemeentes te stuur.” Die kommissies van die sinode het in die “versoeningsgees” wat in die sinode geheers het, hierdie opdrag elke keer op sy gestoot tot in 2003 waarin hulle aanbeveel het dat: “2.4.1 “Die Sinode handhaaf sy vorige standpunt dat daar in ons huidige situasie geen regverdiging vir verset is nie.” Na ʼn betoog deur ds. PJ Kriel is hierdie voorstel ter syde gestel en het die sinode opdrag gegee dat: “SKLAS het ʼn samespreking gevoer met almal wat bydraes wou lewer en het onder die indruk gekom dat die saak met die aansluiting van Zimbabwe en die verwikkelinge in die platteland wyer dimensies aangeneem het. Besluit: SKLAS stel so gou as moontlik ‘n verslag op wat aan die Moderamen voorgelê word met die oog op verspreiding aan die gemeentes. Die volgende verslag het die verslag en aanbevelings van die Noordelike Sinode van die NG Kerk geword.

Lees of Aflaai

2007.12.11 Amptelike standpunt Ring van Louis Trichardt. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood

Die Ring van Louis Trichardt het op 07.08.2007 ‘n vertrouensbreuk tussen die Ring en die kuratorium en dosenteraad van UP verklaar oor die stellings en opvattings wat deur dosente aan die fakulteit oor die opstanding van die Here uit die dood gemaak is. Dit het gelei tot ‘n dagberaad tussen die Ring en die dosente van die teologiese fakulteit UP op 20.06.2011. Hierdie is die Ring se amptelike standpunt oor die opstanding van die Here as mens uit die dood.

Lees of Aflaai

2006.09.28 Die verslag van die Noordelike en Oostelike Sinodes van die NG Kerk oor Grondhervorming

Hierdie verslag was deur twee Sinodes opgestel op versoek van die ASM (Algemene Sinode Moderatuur). Dit het egter toe nie voor die Algemene Sinode gedien nie. Dit is ook nie aan die minister oorhandig soos aanvanklik aan hierdie sinodes meegedeel was nie. Die moderator van die Noordelike Sinode het ook probeer keer dat ds. PJ Kriel hierdie verslag tydens ‘n ontmoeting met die premier van Limpopo aan die regering oorhandig omdat dit volgens hom die gees van versoening tussen die kerk en regering sou benadeel. Die moderator het aan die premier ‘n suikerlepeltjie met die Noordelike Sinode se embleem oorhandig as teken van versoening. ds. PJ Kriel het die verslag met fotos van die grondverval in die provinsie in dieselfde vergadering aan die premier oorhandig en ‘n beroep op hom gedoen dat die regering hierdie vergrype moet aanspreek in belang van al die inwoners van die land.

Lees of Aflaai

2006.08.09 Gespreksdokument – verskil oor bekering en doop Pinkster en Gereformeerd vir ring in sitting 9.08.2006

In 2006 was die Ring van Louis Trichardt onder die druk van die verwagting om die herdoop as sogenaamde “bekeringsdoop” as ‘n tweede doop te akkomodeer asof dit nie ‘n herdoop sou wees nie. In hierdie gespreksdokument word gewys dat die “bekeringsdoop”die doop van die Pinksterbygeloof is en die standpunt van twee soorte dope uitgewys as ‘n breuk met die hele Christelike kerk.

Lees of Aflaai

2006.03.06 Plaasaanvalle en strukturele verontmensliking Standpunt Ring van Louis Trichardt

Die ring van Louis Trichardt is een van die gebiede wat onder plaasaanvalle onderhewig is. Die ring het in 2006 leiding geneem om ʼn eerste teologiese verantwoording op te stel oor die etiese karakter van die tipe geweld wat hom in plaasaanvalle voordoen. Ons het die SDR (Sinodale Diensraad van die Noordelike sinode) versoek om die vrug van die ring se arbeid met al die gemeentes in die sinode te deel. Met hierdie godsdienstige besinning het die ring ʼn wesenlike bydrae in die besinning van landbou organisasies oor plaasaanvalle gemaak. Graag deel ons dit met alle belangstellendes.

Lees of Aflaai

2004.02.22 Verduideliking van die gebed om vergifnis vir die owerheid en gemeenskap oor gemeenskaplike grondbesit

ds. PJ Kriel het na afloop van die regering se verduideliking oor sy grondeisebeleid tydens ‘n gemeenskapvergadering in die Levubu ‘n gebed gedoen waarin hy gebid het: “Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Die Kerkraad het ds. Kriel die opdrag gegee om homself teenoor die Levubu gemeenskap te verantwoord omdat dit tydens ‘n gemeenskapsvergadering was. Hier kry u hierdie voordrag.

Lees of Aflaai

20001.04.20 Versoening binne die geloofsverskille van die NG Kerk as alternatief op versoening as ʼn geestelike bedryf van bemagtigde leiers

Hierdie artikel was ‘n voordrag aan die Ringe van die Noordelike Sinode wat die gesekulariseerde versoening van die NG Kerk vir gemeente uitgewys het. Daarmee was gepoog om gemeeentes ‘n vrye keuse oor hierdie saak te gee binne die NG Kerk se verklaarde beleid van spirituele diversiteit. Daardeur kon gemeentes hulle distansieer van die gesentraliseerde bedryf van versoening soos dit deur gemagtigde leiers as gemeenskapsaak voorgehou was.

Lees of Aflaai

2000.10.20 Die geloofsalternatief op die sekularisering van die kerk in die Afrikavisie van die NG Kerk se VAM verslag

Die NG Kerk het met sy visie van Afrikanisering van die NG kerk, om weer die nuwe staatskerk te wees, die evangelie van versoening van Jesus Christus as ‘n gemeenskapsbedryf gesekulariseer. ds. PJ Kriel het dit van die begin af uitgewys en ook die alternatief van die Woord op hierdie Afrikavisie verwoord. Hierdie artikel was die alternatief wat binne die Noordelike Sinode hierdie sekularisering van die evangelie uitgewys het.

Lees of Aflaai

2000.10.10 Kritiek van ds. PJ Kriel op die NG Kerk se VAM verslag waarmee die NG Kerk tot die Afrikavisie verbind is

Die NG Kerk het met die beleidstuk VAM, Versoening, Armoede en Moraliteit, sy lidmate en werksaaamhede verbind tot die ideologie van Afrikanisering. Hierdie ideologie wil die lidmate ‘n vrywillige werkerskorps maak in diens van die Afrika-gemeenskap. Dit word bedryf deur bemagtigde leiers as die kerk se nuwe missionale uitreik. In hierdie artikel kry u ds. PJ Kriel se eerste kritiek op die aanvanklike VAM verslag in 2000.

Lees of Aflaai

1999.01.15 Amptelike standpunt oor geloof en bekering van die ring van LouisTrichardt

Hierdie werkstuk oor geloof en bekering is aanvaar as amptelike inligtingstuk van die Ring van Louis Trichardt op sy 27 ste vergadering soos gehou op die 15 de Augustus 1998. Dit was die afsluiting van ʼn debat in die Ring van 1984 tot 1998 na aanleiding van die ondersoekkommissie van Levubu NG Kerkraad oor die herdoop in die gemeente in 1984, die klagtes teen ds. Kriel se standpunt oor geloof alleen, sonder die bekering uit dankbaarheid, om gered te word en die Gemeentebouverslag van die NG Kerkraad van Levubu in 1986 oor Bybelkor se propagering van die valse bekering van die moderne Christelikheid.

Lees of Aflaai