Hulpbronne in “Brandpunte”

08 Die versplintering van die gedroomde nuwe staatskerk

Die bemagtigde leiers in die NG Kerk wou die NG Kerk weer die staatskerk van die land maak nadat hulle die NG Kerk as volkskerk eers bedryf het. Dit was die bedoeling van die aanvaarding van die Belharbelydenis. Dit was in hierdie artikel ontmasker gewees.

Lees of Aflaai

09 Staatskerk droom versplinter

Hierdie is ʼn bondige weergawe van 08.

Lees of Aflaai

10 Motivering aan die Noordelike Sinode om teen die Belharbelydenis te stem.

Hierdie is ʼn kort motivering om teen die Belharbelydenis te stem, wat voorberei was op versoek van die moderatuur van die Noordelike Sinode, maar nie gedien het omdat die Sinode na ʼn geestelike eenheidmaal alle verdere bespreking geveto het.

Lees of Aflaai

11 2015.10.19 Verklaring deur die Uitgebreide Ringskommissie van die Ring van Louis Trichardt oor AS besluit i.s. homoseksualiteit

Die Algemene Sinode van 2015 het die poging om staatskerk te wees wat deur die lidmate met die voorgestelde Belharbelydenis verwerp is, weer voortgesit in die poging om die staat se burgerlike verbintenisse as kerklik te heilig. Hierdie Ring het dit aangespreek.

Lees of Aflaai

12 Die Belharbelydenis – God as God vir armes en verontregtes. ‘n Geloofsverklaring van ds. PJ Kriel

Met hierdie verklaring het ds. PJ Kriel die gronddwaling in die Belharbelydenis aangespreek. Dit is die identifikasie met God as die God van die armes. Identifikasie met God is die geestelikheid van die moderne Christelikheid, en nie geloof in Christus nie.

Lees of Aflaai

13 Die Itsani verklaring van die kerkraad van Levubu oor die Algemene Sinode 2011 besluit oor die NGKA

Die kerkrade van die NG Gemeente Levubu en die NGKA Itsani het die verklaring uitgereik na die AS se nuwe visie vir ʼn nuwe spirituele gemeenskap waarin die belydenisse misken word maar op die naam en bates van die NG en NGKA kerk beslag gelê word.

Lees of Aflaai

14 ‘n Voordrag by die Limpopo Ringe Forum deur ds. PJ Kriel oor die werklikheid van ‘n staatsteologiese fakulteit aan die UP

In hierdie voordrag het ds. Kriel aan hierdie kerklike vergadering uitgewys dat die fakulteit se rol verander het. Dit gaan nie meer predikante oplei in die geloof van die NG Kerk nie, maar nuwe profete vir die nasiegodsdiens van die staat en intellektueles.

Lees of Aflaai

2010.08.13 Standpunt oor die NDR opgestel en goedgekeur as standpunt van die Ring van Louis Trichardt

In die vergaderinge van die NG Kerk in 2010 is die disfunksionaliteit van die regering en staat op baie maniere kerklik verskoon gewees weens die heersende mening dat die verhouding tussen kerk en staat oor versoening sou gaan, in plaas van die wet van God. Die Ring van Louis Trichardt het teen hierdie waanbeeld die innerlike teenstrydigheid van waardes en reg van ‘n revolusionere staat binne ‘n regstaat as die werklike probleem van die disfunksionele regering vir sy lidmate aangetoon

Lees of Aflaai

2010.07.28 Brief aan die voorsitter van die AS se taakspan grondhervorming

Die Algemene Moderatuur van die NG Kerk het twee streeksinodes, Noordelike en Oostelike , gevra om ‘n verslag oor grondeise op te stel. Na hierdie verslag opgestel is, het die bestuur van die taakspan grondhervorming van die Algemene Sinode eensydig besluit om hierdie verslag nie aan die Algemene Sinode voor te le nie. Die verslag het die waanbeelde en onreg van die regering se grondeise ontbloot en aangespreek. In plaas daarvan het hulle net weer die grondeise van die regering met ‘n paar kerklike riglyne ondersteun. Dit was omdat hulle nog steeds in die Afrikavisie van die NG Kerk en die “versoeningsgees” as verhouding tussen kerk en staat ingebind was. Met hierdie skrywe het ds. PJ Kriel die voorsitter van hierdie kommissie op die ligsinnigheid van hierdie gees en optrede, en die dringendheid om die werklikheid van hierdie grondeise aan te spreek, gewys.

Lees of Aflaai

2009.08.18 Die kerk in ’n staat wat in die proses is van mislukking. Opgestel vir ring van Louis Trichardt

Inhoud Die NG Kerk se keuse vir “versoening” as die verhouding tussen kerk en staat in die nuwe Suid Afrika het die NG Kerk ʼn mederolspeler gemaak in die disfunksionele staat op pad na ʼn mislukte staat. Die alternatief vir die verhouding kerk ens staat is naasteliefde volgens die Woord van God. Voorgelê aan die ring van Louis Trichardt in sitting 2009.

Lees of Aflaai