Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

Les 24 God sorg vir ons al het almal ons vergeet

Gepubliseer op VerbondskindersLes 25 Josef glo in God se sorg – vertrou en bely

Gepubliseer op VerbondskindersLes 27 Josef en sy familie is God se beeld

Gepubliseer op VerbondskindersLes 28 God sorg maar Abraham is ongelowig en jok

Gepubliseer op Verbondskinders2007.12.11 Amptelike standpunt Ring van Louis Trichardt. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood

Gepubliseer op Brandpunte

Die Ring van Louis Trichardt het op 07.08.2007 'n vertrouensbreuk tussen die Ring en die kuratorium en dosenteraad van UP verklaar oor die stellings en opvattings wat deur dosente aan die fakulteit oor die opstanding van die Here uit die dood gemaak is. Dit het gelei tot 'n dagberaad tussen die Ring en die dosente…


2006.09.28 Die verslag van die Noordelike en Oostelike Sinodes van die NG Kerk oor Grondhervorming

Gepubliseer op Brandpunte

Hierdie verslag was deur twee Sinodes opgestel op versoek van die ASM (Algemene Sinode Moderatuur). Dit het egter toe nie voor die Algemene Sinode gedien nie. Dit is ook nie aan die minister oorhandig soos aanvanklik aan hierdie sinodes meegedeel was nie. Die moderator van die Noordelike Sinode het ook probeer keer dat ds. PJ…


2006.08.09 Gespreksdokument – verskil oor bekering en doop Pinkster en Gereformeerd vir ring in sitting 9.08.2006

Gepubliseer op Brandpunte

In 2006 was die Ring van Louis Trichardt onder die druk van die verwagting om die herdoop as sogenaamde "bekeringsdoop" as 'n tweede doop te akkomodeer asof dit nie 'n herdoop sou wees nie. In hierdie gespreksdokument word gewys dat die "bekeringsdoop"die doop van die Pinksterbygeloof is en die standpunt van twee soorte dope uitgewys…