Welkom by NG Kerk Levubu

Welkom by NG Kerk Levubu , ons het ‘n wye biblioteek van hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai. Kyk hieronder ons biblioteek. Vrae of kommentaar? HIER kontak.

  • Kategorieë

Les 28 God sorg maar Abraham is ongelowig en jok

Gepubliseer op Verbondskinders2007.12.11 Amptelike standpunt Ring van Louis Trichardt. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood

Gepubliseer op Brandpunte

Die Ring van Louis Trichardt het op 07.08.2007 'n vertrouensbreuk tussen die Ring en die kuratorium en dosenteraad van UP verklaar oor die stellings en opvattings wat deur dosente aan die fakulteit oor die opstanding van die Here uit die dood gemaak is. Dit het gelei tot 'n dagberaad tussen die Ring en die dosente…


2006.09.28 Die verslag van die Noordelike en Oostelike Sinodes van die NG Kerk oor Grondhervorming

Gepubliseer op Brandpunte

Hierdie verslag was deur twee Sinodes opgestel op versoek van die ASM (Algemene Sinode Moderatuur). Dit het egter toe nie voor die Algemene Sinode gedien nie. Dit is ook nie aan die minister oorhandig soos aanvanklik aan hierdie sinodes meegedeel was nie. Die moderator van die Noordelike Sinode het ook probeer keer dat ds. PJ…


2006.08.09 Gespreksdokument – verskil oor bekering en doop Pinkster en Gereformeerd vir ring in sitting 9.08.2006

Gepubliseer op Brandpunte

In 2006 was die Ring van Louis Trichardt onder die druk van die verwagting om die herdoop as sogenaamde "bekeringsdoop" as 'n tweede doop te akkomodeer asof dit nie 'n herdoop sou wees nie. In hierdie gespreksdokument word gewys dat die "bekeringsdoop"die doop van die Pinksterbygeloof is en die standpunt van twee soorte dope uitgewys…


2006.03.06 Plaasaanvalle en strukturele verontmensliking Standpunt Ring van Louis Trichardt

Gepubliseer op Brandpunte

Die ring van Louis Trichardt is een van die gebiede wat onder plaasaanvalle onderhewig is. Die ring het in 2006 leiding geneem om ʼn eerste teologiese verantwoording op te stel oor die etiese karakter van die tipe geweld wat hom in plaasaanvalle voordoen. Ons het die SDR (Sinodale Diensraad van die Noordelike sinode) versoek om…


2004.02.22 Verduideliking van die gebed om vergifnis vir die owerheid en gemeenskap oor gemeenskaplike grondbesit

Gepubliseer op Brandpunte

ds. PJ Kriel het na afloop van die regering se verduideliking oor sy grondeisebeleid tydens 'n gemeenskapvergadering in die Levubu 'n gebed gedoen waarin hy gebid het: "Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie." Die Kerkraad het ds. Kriel die opdrag gegee om homself teenoor die Levubu gemeenskap te verantwoord omdat…


30.04.2001 Brief vir die moderamen Noord Transvaal oor nagmaalsbeoefening teen die inhoud van die geloofsbelydenis van die kerk

Gepubliseer op In Gesprek

Hierdie brief het 'n oop gesprek aangevra oor die instel van 'n nagmaalsbeoefening in die NG Kerk wat teen die NG Kerk se geloofsbelydenis oor die betekenis van die nagmaal is. Hierdie gesprek het nooit plaasgevind nie. Binne die spiritualiteit van die moderne Christelikheid kan daar nie oor die inhoud van geloof en die Woord…


2001.04.30 Brief aan die dagbestuur van die Sinode van Noord Transvaal oor misplaasde beeld van lidmate in VAM beleid

Gepubliseer op In Gesprek

DIe krag van die Reformasie is 'n oop gesprek binne die geloof in Christus. Die krag van die moderne Christelikheid is 'n goddelike visie en missie waarin geen geloofsgesprek moontlik is nie. Hierdie brief wou die gesprek oor lidmate se posisie binne die visie van die NG Kerk as die nuwe staatskerk aan die orde…